نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
محمودآبادی مسعود مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی