نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
آذربخت بنکده علیرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
شریف وحید مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
عظیمی نژاد آرمین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدالرضا سروقدمقدم
ملکی عباس مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) منصور ضیائی‌فر
آریامنش محمد ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهدی زارع- ذوالفقاری
علامه زاده مصطفی ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمدرضا عباسی-گروشکف