نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
پورآذین خشایار مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) ساسان عشقی
جعفری محمدعلی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) بهرخ حسینی هاشمی
عالمی فرامرز مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
نورعلی آهاری مسعود مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی- ساسان عشقی
توکلی حمیدرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- علی شفیعی
جیریایی مرتضی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- محسن کمالیان
عامل سخی مسعود مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- محمد داودی
اشکپور مطلق شبیر ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهرداد مصطفی‌زاده
سهرابی بیدار عبدالله ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمدکاظم جعفری- محسن کمالیان
سیاهکالی مرادی علی ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمد تاتار
قاسمی هادی ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهدی زارع
معهود مجید ژئوفیزیک- زلزله شناسی حسین حمزه‌لو