نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
مکاری رحم دل جواد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدالرضا سروقدمقدم
منصوری محمدرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدالرضا سروقدمقدم
نکویی مسعود مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) منصور ضیائی‌فر
آزادی اصغر ژئوفیزیک- زلزله شناسی غلام جوان- نصرالله کمالیان
جمالی فرشاد ژئوفیزیک- زلزله شناسی خالد حسامی آذر
عباسی امین ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمد تاتار- محمدرضا عباسی
غلامزاده عباس ژئوفیزیک- زلزله شناسی خالد حسامی- فرزام یمینی‌فرد