نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
علوی عرفان مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرزناطقی‌الهی
موسوی مهدی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
حسنی پور اکبر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) علی شفیعی
خندان بکاولی محمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محسن کمالیان- ابراهیم حق‌شناس
عشایری ایمان مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محسن کمالیان
موسوی قادیکلایی سید مجتبی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری
بالی لاشک عارف ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهدی زارع
رحیمی حبیب ژئوفیزیک- زلزله شناسی حسین حمزه‌لو- جولیانو پانزا
روستایی مه آسا ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمدرضا عباسی- قرشی
نصرآبادی افسانه ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمد تاتار