نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
احمدی جزنی روح اله مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) بهرخ حسینی هاشمی
توافقی جهرمی علیرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) ساسان عشقی
حداد شرق فرزان مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی
خلوتی امیرحسین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی
خلیقی مسعود مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریدون اربابی
رحیم لباف‌زاده محمدصالح مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) منصور ضیائی‌فر
عزیزپورمیاندوآب امید مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی
آروین محمدرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) فرج‌اله عسکری
بیگلری مهنوش مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- علی شفیعی
جلیلی جواد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- علی شفیعی
معتمد هومن مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) محسن غفوری آشتیانی-کامبد امینی
حسنپورصدقی محمد ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمد مختاری- فرزام یمینی‌فرد
روح الهی رحمت اله ژئوفیزیک- زلزله شناسی فرزام یمینی‌فرد- محمدرضا قائمقامیان
سپهوند محمدرضا ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمدرضا عباسی- فرزام یمینی‌فرد
متقی سید خلیل ژئوفیزیک- زلزله شناسی محمد تاتار