نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
دهقانی ایوب مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
صرافی بهرنگ مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) ساسان عشقی
قاسمی مجید مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
یخچالیان منصور مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
کرم زاده طولارود نسیم ژئوفیزیک- زلزله شناسی غلام جوان- علیرضا مقدم جو
واشقانی فراهانی جمیله ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهدی زارع