نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
آب آذرسا فریبا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
بحرانی محمدکاظم مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) اکبرواثقی
بنی‌مهد گل سفید سیدامیر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریدون اربابی
جبارزاده محمدجواد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریدون اربابی
کریمیان سمیه مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدالرضا سروقد مقدم- قاسم وتر
فدائی میثم مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- محسن کمالیان
پورمحمد شاهوار محمد ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهدی زارع
رادان محمد یاسر ژئوفیزیک- زلزله شناسی حسین حمزه‌لو
غلامی وحید ژئوفیزیک- زلزله شناسی حسین حمزه‌لو
کریمی پری دری سپیده ژئوفیزیک- زلزله شناسی مهدی زارع- حسین معماریان