نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
امام جمعه حسین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی
راحمی محمدامیر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عباسعلی تسنیمی
ریاحی نوری ابوالفضل مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) قاسم وتر -افشین کلانتری
فرزانیان محمد شفیع مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریدون اربابی
یادگاری جواد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) امید بهار
فضلوی پاکوهی محسن مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) ابراهیم حق‌شناس
نجفی زاده جعفر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محسن کمالیان- محمدکاظم جعفری
حاجی بابایی مقداد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) کامبد امینی-محمدرضا قائمقامیان
کیانی امیر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) بابک منصوری