نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
یثربی لاله مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
فرخی محسن ژئوفیزیک- زلزله شناسی مصطفی علامه زاده- حسین حمزه لو