قابل توجه دانشجویان درس لرزه شناسی و مهندسی زلزله در نیمسال دوم ۹۶-۹۵