قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (ژئوتکنیک)