نام و نام خانوادگی: محمد­رضا قائمقامیان
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: mrgh@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۶
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۲۲
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱