به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مراسم افتتاحیه “مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت ریسک و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا” به عنوان مرکز منطقه ای تحت حمایت یونسکو در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با حضور جمعی از مسئولان کشوری، مقامات دفاتر سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگان کشورهای واقع در این منطقه، در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار می گردد. با توجه به تبعات زلزله های ویرانگر در کشورهای واقع در غرب و مرکز آسیا، هدف اصلی از تاسیس این مرکز ارایه خدمات فنی و تخصصی در زمینه کاهش ریسک زلزله، مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری در برابر زلزله های احتمالی براساس ویژگی های کالبدی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه و تسهیل همکاری های بین المللی در این رابطه می باشد.

لازم به ذکر است که مرکز مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی یونسکو در پاریس و تاییدیه دولت و مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است. براساس موافقت نامه مبادله شده بین دبیر کل یونسکو و و دولت جمهوری اسلامی ایران، مهمترین ماموریت های این مرکز به شرح زیر می باشند:

– کمک به دولت های منطقه برای توسعه نقشه راه و تدوین طرح جامع کاهش خطرپذیری زلزله در سطوح مختلف به منظور ارتقای تابآوری در برابر زلزله؛
– کمک به دولت ها در شناسایی اولویت های ملّی و منطقه ای در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح و پاسخ به نیازهای مرتبط؛
– تقویت ظرفیت ها و توانمندی های ملّی تا منطقه ای در زمینه کاهش خطرپذیری زلزله؛
– برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی جهت ارتقای آگاهی عمومی و دانش تخصصی در منطقه؛
– همکاری با کشورها در اجرای پروژه ها و فعالیت های آموزشی مشترک، نظیر اجرای مانورهای منطقه ای زلزله؛ و
– جلب مشارکت حامیان محلّی و بین المللی برای پشتیبانی از پروژه های کاهش خطرپذیری سوانح در منطقه.

این مرکز هم از بعد محدوده جغرافیایی تحت پوشش (غرب و مرکز آسیا) و هم از بعد دامنه فعالیت های حرفه ای (آموزش و پژوهش در زمینه ریسک و تاب آوری) در نوع خود منحصر به فرد بوده و فعالیت های آن نیز مورد نیاز تمامی کشورهای منطقه میباشد. بدین ترتیب این مرکز میتواند ظرفیت های مضاعفی را در زمینه فعالیت های مرتبط با کاهش ریسک و مدیریت بحران زلزله در منطقه ایجاد نماید.