مرکز علوم زمین GFZ آلمان مجموعه سخنرانی های علمی را در پژوهشگاه برگزار می کند

مجموعه سخنرانیهای علمی

مرکزعلوم زمینGFZآلمان

Prof. Reinhard Hüttl:
GFZ German Research Centre for Geosciences – Research Portfolio and Current Projects

Prof. Harald Schuh:
Satellite Missions of the GFZ

Prof. Fabrice Cotton:
Site and Fault Specific Hazard Evaluation

Dr. Jörn Lauterjung:
Imaging the Makran Fault Zone for Tsunami Early Warning

Prof. Stefano Parolai:
Early Warning Activities at GFZ

Dr. Mahdi Motagh:
Radar Remote Sensing of Geohazards

سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
ساعت: ۱۷:۰۰ -۱۴:۰۰

شرکت کلیه دانش پژوهان و علاقمندان آزاد می باشد

مکان: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تهران، خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه)، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک ۲۶