در پنجشنبه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۳ یکصد و دهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم با حضور ۴۲ عضو پیوسته از مجموع ۴۶ عضو پیوسته آن به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی ریاست فرهنگستان برگزار گردید .

در بخش اول جلسه، پس از تصویب صورت جلسه یکصد و نهمین جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۳، موضوع عضویت وابسته دکتر محسن غفوری آشتیانی مشاور عالی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای یک دوره چهارساله مطرح شد که پس از معرفی وی توسط دکتر محمدرضا عارف رئیس گروه علوم مهندسی و دکتر علی کاوه عضو پیوسته شاخه مهندسی عمران گروه علوم مهندسی، بحث و تبادل نظر و رأی گیری مخفی انجام پذیرفت و در نهایت وی با کسب آراء بالا به عنوان عضو وابسته فرهنگستان علوم منتخب گردید.