تدوین برنامه ها، هدایت و نظارت بر کلیه امور مرتبط با توسعه فناوری، انتقال دانش علمی-فنی در حوزه علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری و حمایت از توسعه آن، شناسایی نیازهای فنی مرتبط با امور مورد نظر در کشور و برقراری ارتباط با صنایع مربوط، تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف جهت اجرای پروژه ها و نظارت بر حسن اجرای آنها از مهمترین وظایف و عملکرد این معاونت می باشد.

زیر مجموعه های معاونت فناوری عبارتند از:

- مدیریت ارتباط با صنعت

- مدیریت امور فناوری

- گروه پردازش و خدمات رایانه ای