• تدوین برنامه، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور مربوط به توسعه فناوری در پژوهشگاه؛
  • انتقال دانش علمی- فنی؛
  • مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری و حمایت از توسعه فناوریها؛
  • هدایت فعالیتهای علمی پژوهشگاه به سمت نیازهای واقعی کشور؛
  • تجاری سازی نتایج تحقیقات کاربردی؛
  • حمایت از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران؛
  • حمایت از پژوهشگران برای توسعه ایده‌ها و نوآوری‌های آنها؛
  • تهیه آیین نامه مالکیت فکری پژوهشگاه بر اساس ضوابط مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  • بررسی و شناسایی تحقیقاتی که قابلیت تجاری‌سازی دارند؛
  • طراحی گردش کار و مراحل تجاری‌سازی‌.