رئوس وظایف مدیریت امور پژوهشی به قرار زیر است:

۱٫ نظارت بر روند صحیح تعریف پروژه های پژوهشی، پیشرفت کار آنها و انتشار دستاوردهای و خروجی های این پروژه ها
۲٫ مشارکت در سیاستگذاری های علمی پژوهشگاه به منظور ارتقاء موقعیت ملی و بین المللی پژوهشگاه و نیز پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور
۳٫ نظارت بر ارائه صحیح آمار و اطلاعات فعالیتها و عملکردهای سالانه پژوهشگاه در قالب دبیری کمیته اجرایی نظارت بر عملکرد

f1
f2
f3
f4