نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدالرضا سروقدمقدم