نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
عباسی لعیا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی- آرام سروشیان
عطارچیان ناهید مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) افشین کلانتری- عبدالرضا سروقدمقدم
سلاجقه آزاده مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری- محمد داودی
معماریان پرهام مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) فرج اله عسکری
موحد‌اصل رضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) محمدرضا قائمقامیان