نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
رمضانی سهیل مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) منصور ضیائی‌فر
علیرضایی مهدی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) بهرخ حسینی هاشمی
مودب الهام مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) بهرخ حسینی هاشمی
زارع محمدعلی مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) ابراهیم حق شناس
صفار محمد مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محسن کمالیان
معجزی محسن مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری