نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
پارسافر سعید مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدلرضا سروقدمقدم
مهدوی نویده مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عباسعلی تسنیمی
نوروزی‌نژاد‌ فرسنگی احسان مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عباسعلی تسنیمی
طاهری علی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدلرضا سروقدمقدم-عباسعلی تسنیمی
‌پوردیلمی ‌چوگانی عباس مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمد داودی- محمدکاظم جعفری
فلاح‌زاده ‌فراشاهی پوران مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محسن کمالیان
احمدی محمد مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری
ساسانی محمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) محمدرضا قائمقامیان
امینی حمیده ژئوفیزیک – زلزله شناسی مهدی زارع
جلال‌الحسینی سیدمصطفی ژئوفیزیک – زلزله شناسی حمید زعفرانی
‌اسماعیلی شمسن‌الدین ژئوفیزیک – زلزله شناسی انوشیروان انصاری- حسین حمزه لو
ابراهیمی محمدرضا ژئوفیزیک – زلزله شناسی محمد تاتار
مداحی‌زاده روح‌اله ژئوفیزیک – زلزله شناسی مهرداد مصطفی‌زاده
طالبی محمد ژئوفیزیک – زلزله شناسی مهدی زارع
امی سلما ژئوفیزیک – زلزله شناسی حمید زعفرانی