نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
آرین‌مقدم سالار مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
زاهدی مزدک مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) ساسان عشقی
سرور امیرحسین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی
سقراط محمدرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) منصور ضیائی‌فر
ماهروزاده یاسر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) بهرخ حسینی هاشمی
متولی‌ امامی سیدمحمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) مجید محمدی
منشوری محمدرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) اکبرواثقی
ارجمندزاده سرور مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عبدالرضا سروقدمقدم
بوجاری محمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) منصور ضیائی‌فر
نحوی‌نیا محمدعلی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) عباسعلی تسنیمی
معینی مرتضی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) نقدعلی حسین زاده
آسترکی عبدالرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی- آرام سروشیان
نظر‌ور مهدی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) سروقدمقدم- عبدالرضا
توحیدی‌فر حمید مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری
فلاح‌تفتی محمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) کامبد امینی
احمدزاده سمیه ژئوفیزیک – زلزله شناسی غلام جوان
کیانی‌مهر حسین ژئوفیزیک – زلزله شناسی فرزام یمینی‌فرد
سلامت مونا ژئوفیزیک – زلزله شناسی مهدی زارع
شفیعی داریوش ژئوفیزیک – زلزله شناسی حسین حمزه لو
فرج‌پور زویا ژئوفیزیک – زلزله شناسی مهدی زارع
مومنی سیدمالک ژئوفیزیک – زلزله شناسی محمد تاتار
هوشمند ویکی آمنه ژئوفیزیک – زلزله شناسی حسین حمزه لو- انوشیروان انصاری