نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
احمدی محمدحسین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
پزشکی حسین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریدون اربابی
تورنگ زهرا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
رحیم‌زاده علی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
کاظمی امیر مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمود حسینی
گرگانی‌نژاد علیرضا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) مرتضی بسطامی
محمدمرادی حدیث مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) اکبرواثقی
محمدی محمدمهدی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) امید بهار
مداح محمدمهدی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) ساسان عشقی
موسی‌پور مجتبی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محمدعلی گودرزی
سنجری فریبرز مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمد داودی
سیاوش‌پور شکراله مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) ابراهیم حق‌شناس
چاوشی امیرپوریا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) کامبد امینی- محمودحسینی
عرب‌پور فرهاد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری)
منظری ‌توکلی میثم مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) بابک منصوری- محمدقاسم وتر
مودب رضوان مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری) کامبد امینی
سلطانی‌مقدم سعید ژئوفیزیک – زلزله شناسی محمد تاتار
علا‌ امجدی احمد ژئوفیزیک – زلزله شناسی غلام جوان
محمودآبادی میثم ژئوفیزیک – زلزله شناسی فرزام یمینی فرد
ناموران مجتبی ژئوفیزیک – زلزله شناسی محمد تاتار