نام خانوادگی نام گرایش نام استادراهنما ایمیل
برزو شاهین مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
تقی‌نیا حجابی آرش مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
جاوید یوسف مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
حاجی نوری یعقوبعلی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
دوستی لطیف مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
زارع ‌دستجردیان مهرداد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
عباس‌نژادفرد مرتضی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
علمی محسن مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) محسن غفوری آشتیانی
کیخسروکیانی بابک مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
ملک‌حسینی عباس مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه)
اخوات مصطفی مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محسن کمالیان
اسمعیل‌پور پوریا مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) یاسر جعفریان
عدالتی سیدعبدالحمید مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک)
نخستین الهام مهندسی عمران- مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری
ارغوانی مهبان مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری)
زمان محمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری)
شهبازی پریسا مهندسی عمران – مهندسی زلزله(مدیریت خطرپذیری)
‌امیری‌فرد روح الله ژئوفیزیک – زلزله شناسی حسین حمزه لو
خیردست نوید ژئوفیزیک – زلزله شناسی انوشیروان انصاری
موقری‌ دهبنه رامین ژئوفیزیک – زلزله شناسی غلام جوان
هاشمی ‌گازار علی ژئوفیزیک – زلزله شناسی محمد عباسی