نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
فرخی محسن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
علامه زاده مصطفی, حمزه لو حسین
معجزی محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
موحد‌اصل رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
یثربی لاله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن