سال ۱۳۹۴
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
فرخی محسن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
علامه زاده مصطفی, حمزه لو حسین
معجزی محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
موحد‌اصل رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
یثربی لاله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
سال ۱۳۹۳
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
امام جمعه حسین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
حاجی بابایی مقداد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد, قائمقامیان محمدرضا
راحمی محمد امیر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
ریاحی نوری ابوالفضل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
وتر محمدقاسم, کلانتری افشین
فرزانیان محمد شفیع مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
فضلوی پاکوهی محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
حق شناس ابراهیم
کیانی امیر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
منصوری بابک
میبدیان مجید ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
نجفی زاده جعفر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم
یادگاری جواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
سال ۱۳۹۲
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آب آذرسا فریبا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی‌الهی فریبرز
بحرانی محمدکاظم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
بنی‌مهد گل سفید سیدامیر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
پورمحمد شاهوار محمد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
جبارزاده محمدجواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
رادان محمد یاسر ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
غلامی مهدی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
فدائی میثم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم, کمالیان محسن
کریمی پری دری سپیده ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی, معماریان حسین
کریمیان سمیه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا, وتر محمدقاسم
سال ۱۳۹۱
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
دهقانی ايوب مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی‌الهی فریبرز
صرافی بهرنگ مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
قاسمی مجید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
کرم زاده طولارود نسیم ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان غلام دولویی, مقدم جو علیرضا
واشقانی فراهانی جمیله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
یخچالیان منصور مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
سال ۱۳۹۰
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آروین محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله
احمدی جزنی روح اله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
بیگلری مهنوش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمد کاظم, شفیعی علی
توافقی جهرمی علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
جلیلی جواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم, شفیعی علی
حداد شرق فرزان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
حسن پورصدقی محمد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام, مختاری محمد
خلوتی امیرحسین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
خلیقی مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
رحیم لباف‌زاده محمدصالح مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
روح الهی رحمت اله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام, قائمقامیان محمدرضا
سپهوند محمدرضا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام, عباسی محمدرضا
عزیزپورمیاندوآب امید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
متقی سید خلیل ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
معتمد هومن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
غفوری آشتیانی محسن, امینی حسینی کامبد
سال ۱۳۸۹
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
بالی لاشک عارف ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
حسنی پور اکبر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
شفیعی علی
خندان بکاولی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
حق شناس ابراهیم, کمالیان محسن
رحیمی حبیب ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین, پانزا جولیانو
روستایی مه آسا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا, قرشی منوچهر
عشایری ایمان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
علوی عرفان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی‌الهی فریبرز
موسوی سید مجتبی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمد کاظم
موسوی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
نصرآبادی افسانه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
سال ۱۳۸۸
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آزادی اصغر ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان غلام دولویی, کمالیان نصرالله
جمالی فرشاد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
خالد حسامی آذر
عباسی امین ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد, عباسی محمدرضا
غلام زاده عباس ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام, حسامی آذر خالد
مکاری رحمدل جواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
منصوری محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
نکویی مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
سال ۱۳۸۷
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
اشکپور مطلق شبیر ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مصطفی زاده مهرداد
پورآذین خشایار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
توکلی حمیدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم, شفیعی علی
جعفری محمدعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
جیریایی شرهی مرتضی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم
سهرابی بیدار عبدالله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم
سیاهکالی مرادی علی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
عالمی فرامرز مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی‌الهی فریبرز
عامل سخی مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
داودی محمد, جعفری محمدکاظم
قاسمی هادی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
معهود مجید ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
نورعلی آهاری مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان, غفوری آشتیانی محسن
سال ۱۳۸۶
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آذربخت بنکده علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
آریامنش محمد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی, ذوالفقاری محمدرضا
شريف وحيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
عظیمی نژاد آرمین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
علامه زاده مصطفی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا, گوروشکف الکساندر
ملکی عباس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
سال ۱۳۸۵
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
برهمن فرشاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهنام فر فرهاد
رجایی امیرهوشنگ ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد, پریستلی کیت
سیدرزاقی مهران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
سینائیان فریدون ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
شهروزی محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کاوه علی
ملک زاده کبریا زمان ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا, بلیه اولیویه
مهدویفر محمدرضا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جعفری محمدکاظم
ناصراسدی کیارش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
نوروزی غلامرضا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
غفوری آشتیانی محسن, پریستلی کیت
نوری غلامرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
قائمقامیان محمدرضا
یعقوبی وایقان فریبرز مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
سال ۱۳۸۳
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
محمودآبادی مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
سال ۱۳۸۲
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
جوان دولویی غلام ژئوفیزیک - زلزله شناسی
غفوری آشتیانی محسن, L.B.Pedersen
داودی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
سال ۱۳۸۱
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
حسین زاده نقدعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی‌الهی فریبرز
شفیعی علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم