شرایط استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

  • بیش از ۳ سال از شروع به تحصیل دانشجوی متقاضی نگذشته باشد؛
  • گذراندن آزمون جامع با موفقیت و تصویب پروپوزال؛
  • اخذ پذیرش به صورت مکتوب روی سربرگ دانشگاه به همراه مهر و امضای رئیس دانشگاه مقصد؛
  • دارا بودن حد نصاب نمره زبان که از اعتبار آن در هنگام ارسال مدارک به سازمان امور دانشجویان نگذشته باشد؛

فرآیند انجام کار:

تبصره ۱: درصورتی که ضامن بازنشسته می باشد می بایست از بستگان درجه اول باشد؛

  • تکمیل فرم های ۱۰۲ و ۱۰۳ به صورت تایپ شده و فرم کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی به صورت دستی توسط دانشجو؛

سایر مدارک:

  • تصویر مدرک زبان
  • کپی کارت ملی
  • کپی صفحه اول گذرنامه