نام خانوادگي و نام عنوان پايان نامه استاد راهنما سال فارغ التحصیلی
علیرضایی مهدی ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی قاب های فولادی حسینی هاشمی بهرخ 1395
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل توسعه روش طراحی مستقیم بر اساس تغییر مکان در سازه های قاب خمشی بتن آرمه نامتقارن جرمی در پلان سروقدمقدم عبدالرضا 1394
یثربی لاله غفوری آشتیانی محسن 1394
راحمی محمد امیر ارائه مدل رفتاری میانقاب های دارای بازشو برای تحلیل غیر خطی - لرزه ای قاب های بتن مسلح تسنیمی عباسعلی 1393
یادگاری جواد مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستونهای بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای بهار امید 1393
امام جمعه حسین ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی حسینی سید محمود 1393
فرزانیان محمد شفیع انتقال ارتعاشات در نیم فضا: روش لایه همساز کامل بااجزا محدود اربابی فریدون 1393
ریاحی نوری ابوالفضل بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی توسط حرکت گهواره‌ای و قطعات مستهلک کننده انرژی وتر محمدقاسم, کلانتری افشین 1393
بحرانی محمدکاظم مطالعات آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای تير سرستون پايه متداول پلهای بزرگراهی واثقی اکبر 1392
بنی‌مهد گل سفید سیدامیر اندرکنش دینامیکی قطار- خط و تعیین منحنی های شکنندگی خط آهن اربابی فریدون 1392
آب آذرسا فریبا تعیین مشخصات مودی سازه ها تنها با استفاده از پاسخ های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها ناطقی‌الهی فریبرز 1392
کریمیان سمیه بررسی فروریزش پیشرونده لرزه ای در ساختمانهای قاب خمشی با شکل پذیری کم بتن مسلح نامتقارن در پلان سروقدمقدم عبدالرضا, وتر محمدقاسم 1392
جبارزاده محمدجواد بررسی قابلیت اعتماد ساختمانهای بنایی کلافدار یک طبقه در زلزله اربابی فریدون 1392
صرافی بهرنگ مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمانهای آجری کلافدار عشقی ساسان 1391
یخچالیان منصور بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک - سازه و محتویات ناطقی الهی فریبرز 1391
قاسمی مجید توسعه و بهبود روش به روز نمودن مدل سازه با استفاده از معادلات حرکت برای شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه و تشخیص خرابی غفوری آشتیانی محسن 1391
دهقانی ايوب توسعه و بهبود روش های مقاوم سازی قاب میان پر با مصالح بنایی با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح فیبری ناطقی‌الهی فریبرز 1391
خلوتی امیرحسین بررسی آزمايشگاهی و عددی مقره‌های اتكايی ولتاژ پايين و استفاده از آنها در راستای پيشنهاد توابع شكنندگی لرزه‌ای حسینی سید محمود 1390
توافقی جهرمی علیرضا بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای پانلی بتنی با سیستم تونلی عشقی ساسان 1390
خلیقی مسعود بررسی مدلسازی کمانش خطوط آهن تحت بارهای موثر اربابی فریدون 1390
حداد شرق فرزان بکارگیری انرژی ورودی برای بهینه سازی ویژگی های هیسترتیک سازه ها (مطالعه موردی بر روی قابهای خمشی فولادی) حسینی سید محمود 1390
رحیم لباف‌زاده محمدصالح دیوارهای برشی بتن مسلح با رفتار دوگانه شکل پذیر ضیایی فر منصور 1390
احمدی جزنی روح اله مطالعه رفتار چشمه اتصال در قاب های خمشی حسینی هاشمی بهرخ 1390
عزیزپورمیاندوآب امید حسینی سید محمود 1390
علوی عرفان مطالعه تحليلی و آزمايشگاهی ديوارهای برشی فولادی تقويت شده قطری ناطقی‌الهی فریبرز 1389
موسوی مهدی برآورد قابل اعتماد پاسخ غیرخطی سازه‌ها با پالایش هدفمند شتاب‌ نگاشت‌های زلزله غفوری آشتیانی محسن 1389
نکویی مسعود بررسی رفتارا سازه های جداسازی شده جرمی و کنترل نیمه فعال آنها در برابر زلزله ضیایی فر منصور 1388
مکاری رحمدل جواد ارزیابی رفتارستونهای بتن مسلح با محصور شدگی ناکافی واستفاده از جاکت های فولادی پس تنیده شده برای بهبود عملکرد لرزه ای آنها سروقدمقدم عبدالرضا 1388
منصوری محمدرضا کنترل پیچش محتمل سازه ها ی نامتقارن با استفاده از توزیع میراگر ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا 1388
جعفری محمدعلی مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1387
عالمی فرامرز مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران ناطقی‌الهی فریبرز 1387
نورعلی آهاری مسعود تحلیل بلند شدگی مخازن استوانه ای مهار نشده فولادی تحت اثر مولفه های افقی و قائم زلزله عشقی ساسان, غفوری آشتیانی محسن 1387
پورآذین خشایار بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری با کلاف ساخته شده بر اساس ضوابط آئین نامه زلزله ایران (ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰) عشقی ساسان 1387
ملکی عباس بهبود عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای‌شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1386
عظیمی نژاد آرمین طراحی سازه های نامتقارن بتنی بر اساس آرایش مناسب مراکز جرم ، سختی و مقاومت سروقدمقدم عبدالرضا 1386
شريف وحيد بررسی رفتار لرزه ای تجهیزات صلب با در نظر گرفتن اندرکنش مابین آنها غفوری آشتیانی محسن 1386
آذربخت بنکده علیرضا اولویت بندی شتابنگاشتها برای تحلیل دینامیکی غیرخطی غفوری آشتیانی محسن 1386
ناصراسدی کیارش فرآیند ارزیابی خطرپذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی: مطالعه موردی یک پالایشگاه غفوری آشتیانی محسن 1385
شهروزی محسن طرح بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده به منظو رکاهش پاسخ های معادل لرزه ای با کاربرد روشهای جستجوی متعین و آماری درترکیب با نظریه نگاره کاوه علی 1385
برهمن فرشاد توسعه توابع آسیب پذیری احتمالاتی برای برآورد سطوح خرابی تجهیزات پالایشگاهی در مقابل سناریوهای مختلف زلزله بهنام فر فرهاد 1385
یعقوبی وایقان فریبرز تدوین یک مدل خطرپذیری لرزه یا برای سامانه های حمل و نقل جاده ای براساس معیارهای قابلیت اعتماد حسینی سید محمود 1385
سیدرزاقی مهران تهیه منحنی های شکنندگی مخازن استوانه ای فولادی نفت عشقی ساسان 1385
محمودآبادی مسعود شناسایی پارامترهای مدی ساختمانهای مجهز به دستگاههای شتابنگار با فرض رفتار خطی و میرایی نامتناسب برای آنها با لحاظ کردن اثرات مولفه‌های مختلف زلزله غفوری آشتیانی محسن 1383
حسین زاده نقدعلی مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه ای ساختمانهای منفرد مجاور هم روی میزلرزان ناطقی‌الهی فریبرز 1381
ياسائی باشيز حسين آسیب‌پذیری و مقاوم سازی سازه‌های بتن مسلح، مطالعه موردی مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی تبریز ناطقی الهی فریبرز 1376