نام خانوادگي و نام عنوان پايان نامه استاد راهنما سال ورود
علیرضایی مهدی ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی قاب های فولادی حسینی هاشمی بهرخ 1389
کریمیان سمیه بررسی فروریزش پیشرونده لرزه ای در ساختمانهای قاب خمشی با شکل پذیری کم بتن مسلح نامتقارن در پلان سروقدمقدم عبدالرضا, وتر محمدقاسم 1388
ریاحی نوری ابوالفضل بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی توسط حرکت گهواره‌ای و قطعات مستهلک کننده انرژی وتر محمدقاسم, کلانتری افشین 1388
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل توسعه روش طراحی مستقیم بر اساس تغییر مکان در سازه های قاب خمشی بتن آرمه نامتقارن جرمی در پلان سروقدمقدم عبدالرضا 1387
فرزانیان محمد شفیع انتقال ارتعاشات در نیم فضا: روش لایه همساز کامل بااجزا محدود اربابی فریدون 1387
یثربی لاله غفوری آشتیانی محسن 1387
بنی‌مهد گل سفید سیدامیر اندرکنش دینامیکی قطار- خط و تعیین منحنی های شکنندگی خط آهن اربابی فریدون 1386
آب آذرسا فریبا تعیین مشخصات مودی سازه ها تنها با استفاده از پاسخ های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها ناطقی‌الهی فریبرز 1386
قاسمی مجید توسعه و بهبود روش به روز نمودن مدل سازه با استفاده از معادلات حرکت برای شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه و تشخیص خرابی غفوری آشتیانی محسن 1386
دهقانی ايوب توسعه و بهبود روش های مقاوم سازی قاب میان پر با مصالح بنایی با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح فیبری ناطقی‌الهی فریبرز 1386
راحمی محمد امیر ارائه مدل رفتاری میانقاب های دارای بازشو برای تحلیل غیر خطی - لرزه ای قاب های بتن مسلح تسنیمی عباسعلی 1386
یادگاری جواد مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستونهای بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای بهار امید 1386
امام جمعه حسین ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی حسینی سید محمود 1386
موسوی مهدی برآورد قابل اعتماد پاسخ غیرخطی سازه‌ها با پالایش هدفمند شتاب‌ نگاشت‌های زلزله غفوری آشتیانی محسن 1385
صرافی بهرنگ مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمانهای آجری کلافدار عشقی ساسان 1385
یخچالیان منصور بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک - سازه و محتویات ناطقی الهی فریبرز 1385
بحرانی محمدکاظم مطالعات آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای تير سرستون پايه متداول پلهای بزرگراهی واثقی اکبر 1385
جبارزاده محمدجواد بررسی قابلیت اعتماد ساختمانهای بنایی کلافدار یک طبقه در زلزله اربابی فریدون 1385
احمدی جزنی روح اله مطالعه رفتار چشمه اتصال در قاب های خمشی حسینی هاشمی بهرخ 1385
خلیقی مسعود بررسی مدلسازی کمانش خطوط آهن تحت بارهای موثر اربابی فریدون 1384
منصوری محمدرضا کنترل پیچش محتمل سازه ها ی نامتقارن با استفاده از توزیع میراگر ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا 1383
علوی عرفان مطالعه تحليلی و آزمايشگاهی ديوارهای برشی فولادی تقويت شده قطری ناطقی‌الهی فریبرز 1383
خلوتی امیرحسین بررسی آزمايشگاهی و عددی مقره‌های اتكايی ولتاژ پايين و استفاده از آنها در راستای پيشنهاد توابع شكنندگی لرزه‌ای حسینی سید محمود 1383
توافقی جهرمی علیرضا بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای پانلی بتنی با سیستم تونلی عشقی ساسان 1383
رحیم لباف‌زاده محمدصالح دیوارهای برشی بتن مسلح با رفتار دوگانه شکل پذیر ضیایی فر منصور 1383
نکویی مسعود بررسی رفتارا سازه های جداسازی شده جرمی و کنترل نیمه فعال آنها در برابر زلزله ضیایی فر منصور 1382
مکاری رحمدل جواد ارزیابی رفتارستونهای بتن مسلح با محصور شدگی ناکافی واستفاده از جاکت های فولادی پس تنیده شده برای بهبود عملکرد لرزه ای آنها سروقدمقدم عبدالرضا 1382
حداد شرق فرزان بکارگیری انرژی ورودی برای بهینه سازی ویژگی های هیسترتیک سازه ها (مطالعه موردی بر روی قابهای خمشی فولادی) حسینی سید محمود 1382
آذربخت بنکده علیرضا اولویت بندی شتابنگاشتها برای تحلیل دینامیکی غیرخطی غفوری آشتیانی محسن 1381
عالمی فرامرز مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران ناطقی‌الهی فریبرز 1381
نورعلی آهاری مسعود تحلیل بلند شدگی مخازن استوانه ای مهار نشده فولادی تحت اثر مولفه های افقی و قائم زلزله عشقی ساسان, غفوری آشتیانی محسن 1381
پورآذین خشایار بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری با کلاف ساخته شده بر اساس ضوابط آئین نامه زلزله ایران (ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰) عشقی ساسان 1381
عزیزپورمیاندوآب امید حسینی سید محمود 1381
ملکی عباس بهبود عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای‌شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1380
سیدرزاقی مهران تهیه منحنی های شکنندگی مخازن استوانه ای فولادی نفت عشقی ساسان 1380
عظیمی نژاد آرمین طراحی سازه های نامتقارن بتنی بر اساس آرایش مناسب مراکز جرم ، سختی و مقاومت سروقدمقدم عبدالرضا 1380
جعفری محمدعلی مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1380
شريف وحيد بررسی رفتار لرزه ای تجهیزات صلب با در نظر گرفتن اندرکنش مابین آنها غفوری آشتیانی محسن 1380
ناصراسدی کیارش فرآیند ارزیابی خطرپذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی: مطالعه موردی یک پالایشگاه غفوری آشتیانی محسن 1378
شهروزی محسن طرح بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده به منظو رکاهش پاسخ های معادل لرزه ای با کاربرد روشهای جستجوی متعین و آماری درترکیب با نظریه نگاره کاوه علی 1378
برهمن فرشاد توسعه توابع آسیب پذیری احتمالاتی برای برآورد سطوح خرابی تجهیزات پالایشگاهی در مقابل سناریوهای مختلف زلزله بهنام فر فرهاد 1378
یعقوبی وایقان فریبرز تدوین یک مدل خطرپذیری لرزه یا برای سامانه های حمل و نقل جاده ای براساس معیارهای قابلیت اعتماد حسینی سید محمود 1378
حسین زاده نقدعلی مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه ای ساختمانهای منفرد مجاور هم روی میزلرزان ناطقی‌الهی فریبرز 1375
محمودآبادی مسعود شناسایی پارامترهای مدی ساختمانهای مجهز به دستگاههای شتابنگار با فرض رفتار خطی و میرایی نامتناسب برای آنها با لحاظ کردن اثرات مولفه‌های مختلف زلزله غفوری آشتیانی محسن 1375
ياسائی باشيز حسين آسیب‌پذیری و مقاوم سازی سازه‌های بتن مسلح، مطالعه موردی مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی تبریز ناطقی الهی فریبرز 1373