مهندسی عمران-مهندسی زلزله/سازه
نام خانوادگي و نام عنوان پايان نامه استاد راهنما سال ورود
علیرضایی مهدی ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی قاب های فولادی حسینی هاشمی بهرخ 1389
کریمیان سمیه بررسی فروریزش پیشرونده لرزه ای در ساختمانهای قاب خمشی با شکل پذیری کم بتن مسلح نامتقارن در پلان سروقدمقدم عبدالرضا, وتر محمدقاسم 1388
ریاحی نوری ابوالفضل بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی توسط حرکت گهواره‌ای و قطعات مستهلک کننده انرژی وتر محمدقاسم, کلانتری افشین 1388
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل توسعه روش طراحی مستقیم بر اساس تغییر مکان در سازه های قاب خمشی بتن آرمه نامتقارن جرمی در پلان سروقدمقدم عبدالرضا 1387
فرزانیان محمد شفیع انتقال ارتعاشات در نیم فضا: روش لایه همساز کامل بااجزا محدود اربابی فریدون 1387
یثربی لاله غفوری آشتیانی محسن 1387
بنی‌مهد گل سفید سیدامیر اندرکنش دینامیکی قطار- خط و تعیین منحنی های شکنندگی خط آهن اربابی فریدون 1386
آب آذرسا فریبا تعیین مشخصات مودی سازه ها تنها با استفاده از پاسخ های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها ناطقی‌الهی فریبرز 1386
قاسمی مجید توسعه و بهبود روش به روز نمودن مدل سازه با استفاده از معادلات حرکت برای شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه و تشخیص خرابی غفوری آشتیانی محسن 1386
دهقانی ايوب توسعه و بهبود روش های مقاوم سازی قاب میان پر با مصالح بنایی با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح فیبری ناطقی‌الهی فریبرز 1386
راحمی محمد امیر ارائه مدل رفتاری میانقاب های دارای بازشو برای تحلیل غیر خطی - لرزه ای قاب های بتن مسلح تسنیمی عباسعلی 1386
یادگاری جواد مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستونهای بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای بهار امید 1386
امام جمعه حسین ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی حسینی سید محمود 1386
موسوی مهدی برآورد قابل اعتماد پاسخ غیرخطی سازه‌ها با پالایش هدفمند شتاب‌ نگاشت‌های زلزله غفوری آشتیانی محسن 1385
صرافی بهرنگ مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمانهای آجری کلافدار عشقی ساسان 1385
یخچالیان منصور بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک - سازه و محتویات ناطقی الهی فریبرز 1385
بحرانی محمدکاظم مطالعات آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای تير سرستون پايه متداول پلهای بزرگراهی واثقی اکبر 1385
جبارزاده محمدجواد بررسی قابلیت اعتماد ساختمانهای بنایی کلافدار یک طبقه در زلزله اربابی فریدون 1385
احمدی جزنی روح اله مطالعه رفتار چشمه اتصال در قاب های خمشی حسینی هاشمی بهرخ 1385
خلیقی مسعود بررسی مدلسازی کمانش خطوط آهن تحت بارهای موثر اربابی فریدون 1384
منصوری محمدرضا کنترل پیچش محتمل سازه ها ی نامتقارن با استفاده از توزیع میراگر ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا 1383
علوی عرفان مطالعه تحليلی و آزمايشگاهی ديوارهای برشی فولادی تقويت شده قطری ناطقی‌الهی فریبرز 1383
خلوتی امیرحسین بررسی آزمايشگاهی و عددی مقره‌های اتكايی ولتاژ پايين و استفاده از آنها در راستای پيشنهاد توابع شكنندگی لرزه‌ای حسینی سید محمود 1383
توافقی جهرمی علیرضا بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای پانلی بتنی با سیستم تونلی عشقی ساسان 1383
رحیم لباف‌زاده محمدصالح دیوارهای برشی بتن مسلح با رفتار دوگانه شکل پذیر ضیایی فر منصور 1383
نکویی مسعود بررسی رفتارا سازه های جداسازی شده جرمی و کنترل نیمه فعال آنها در برابر زلزله ضیایی فر منصور 1382
مکاری رحمدل جواد ارزیابی رفتارستونهای بتن مسلح با محصور شدگی ناکافی واستفاده از جاکت های فولادی پس تنیده شده برای بهبود عملکرد لرزه ای آنها سروقدمقدم عبدالرضا 1382
حداد شرق فرزان بکارگیری انرژی ورودی برای بهینه سازی ویژگی های هیسترتیک سازه ها (مطالعه موردی بر روی قابهای خمشی فولادی) حسینی سید محمود 1382
آذربخت بنکده علیرضا اولویت بندی شتابنگاشتها برای تحلیل دینامیکی غیرخطی غفوری آشتیانی محسن 1381
عالمی فرامرز مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران ناطقی‌الهی فریبرز 1381
نورعلی آهاری مسعود تحلیل بلند شدگی مخازن استوانه ای مهار نشده فولادی تحت اثر مولفه های افقی و قائم زلزله عشقی ساسان, غفوری آشتیانی محسن 1381
پورآذین خشایار بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری با کلاف ساخته شده بر اساس ضوابط آئین نامه زلزله ایران (ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰) عشقی ساسان 1381
عزیزپورمیاندوآب امید حسینی سید محمود 1381
ملکی عباس بهبود عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای‌شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1380
سیدرزاقی مهران تهیه منحنی های شکنندگی مخازن استوانه ای فولادی نفت عشقی ساسان 1380
عظیمی نژاد آرمین طراحی سازه های نامتقارن بتنی بر اساس آرایش مناسب مراکز جرم ، سختی و مقاومت سروقدمقدم عبدالرضا 1380
جعفری محمدعلی مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1380
شريف وحيد بررسی رفتار لرزه ای تجهیزات صلب با در نظر گرفتن اندرکنش مابین آنها غفوری آشتیانی محسن 1380
ناصراسدی کیارش فرآیند ارزیابی خطرپذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی: مطالعه موردی یک پالایشگاه غفوری آشتیانی محسن 1378
شهروزی محسن طرح بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده به منظو رکاهش پاسخ های معادل لرزه ای با کاربرد روشهای جستجوی متعین و آماری درترکیب با نظریه نگاره کاوه علی 1378
برهمن فرشاد توسعه توابع آسیب پذیری احتمالاتی برای برآورد سطوح خرابی تجهیزات پالایشگاهی در مقابل سناریوهای مختلف زلزله بهنام فر فرهاد 1378
یعقوبی وایقان فریبرز تدوین یک مدل خطرپذیری لرزه یا برای سامانه های حمل و نقل جاده ای براساس معیارهای قابلیت اعتماد حسینی سید محمود 1378
حسین زاده نقدعلی مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه ای ساختمانهای منفرد مجاور هم روی میزلرزان ناطقی‌الهی فریبرز 1375
محمودآبادی مسعود شناسایی پارامترهای مدی ساختمانهای مجهز به دستگاههای شتابنگار با فرض رفتار خطی و میرایی نامتناسب برای آنها با لحاظ کردن اثرات مولفه‌های مختلف زلزله غفوری آشتیانی محسن 1375
ياسائی باشيز حسين آسیب‌پذیری و مقاوم سازی سازه‌های بتن مسلح، مطالعه موردی مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی تبریز ناطقی الهی فریبرز 1373
مهندسی عمران-مهندسی زلزله/ژئوتکنیک
نام خانوادگي و نام عنوان پايان نامه استاد راهنما سال ورود
معجزی محسن ارزیابی اثرات مکش، تنش میانگین خالص و شاخص خمیری بر مدول برشی و نسبت میرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع جعفری محمدکاظم 1389
فدائی میثم امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییرمکان ناشی از گسلهای معکوس فعال جعفری محمدکاظم, کمالیان محسن 1387
فضلوی پاکوهی محسن بررسی ویژگی های لرزه ای آبرفت های عمیق با تحلیل آرایه ای ارتعاشات محیطی (مطالعه موردی در شهر تهران) حق شناس ابراهیم 1387
نجفی زاده جعفر کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم 1387
عشایری ایمان ارایه معادله انتگرال مرزی و پاسخهای اساسی دینامیکی دو و سه بعدی محیط متخلخل کشسان غیر اشباع در فضای لاپلاس و زمان کمالیان محسن 1385
خندان بکاولی محمد بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش های تجربی حق شناس ابراهیم, کمالیان محسن 1385
بیگلری مهنوش تعيين مدول برشی و نسبت ميرايی مصالح ريزدانه غير اشباع در بارگذاری تناوبی و شرايط کنترل مکش جعفری محمد کاظم, شفیعی علی 1385
آروین محمدرضا توسعه و کاربرد روش سازگاری در بررسی پایداری لرزه ای شیروانیها عسکری فرج اله 1385
جلیلی جواد بررسی توزیع غیر همگن فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس - سنگ دانه جعفری محمدکاظم, شفیعی علی 1384
موسوی سید مجتبی تمهيدات مهندسی پي برای ساخت ساختمانها در پهنه های گسلی شيب لغز فعال جعفری محمد کاظم 1383
حسنی پور اکبر بررسی مشخصات تغيير شکل ديناميکی مصالح مخلوط رس- سنگدانه شفیعی علی 1383
جیریایی شرهی مرتضی تحلیل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم 1382
توکلی حمیدرضا بررسی رفتار مکانیکی رسهای مخلوط متراکم تحت مسیرهای بارگذاری مختلف با نگرش ویژه به تغییرات فشارآب منفذی جعفری محمدکاظم, شفیعی علی 1382
عامل سخی مسعود ارزیابی مشخصات و رفتار دینامیکی سدهای خاکی-سنگریزه‌ای با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) داودی محمد, جعفری محمدکاظم 1381
نوری غلامرضا بررسی مشخصات مولفه های دورانی جنبش زمین با استفاده از داده های شبکه شتابنگار متراکم و تاثیر مولفه پیچشی بر پاسخ الاستیک سازه قائمقامیان محمدرضا 1380
داودی محمد ارزیابی مشخصات دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از آزمایشهای ارتعاش محیطی و اجباری جعفری محمدکاظم 1375
شفیعی علی بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع با نگرشی ویژه به تغییرات فشار آب منفذی جعفری محمدکاظم 1375
مهندسی عمران-مهندسی زلزله/مدیریت خطرپذیری
ژئوفیزیک-زلزله شناسی
نام خانوادگي و نام عنوان پايان نامه استاد راهنما سال تحصيلي
امی سلما الگوهای پس لرزه در رژیم لرزه ای ایران زعفرانی حمید 1390
فرخی محسن تعيين ساختار ضريب کيفيت در منطقه البرز مرکزی علامه زاده مصطفی, حمزه لو حسین 1388
رادان محمد یاسر پیش یابی میان مدت زمین لرزه های ایران با روش اطلاعات الگو حمزه لو حسین 1387
میبدیان مجید بررسی پیش بینی زلزله در منطقه زاگرس با استفاده از روش کالیفرنیا - نوادا زارع مهدی 1387
متقی سید خلیل مطالعه ساختار لیتوسفر قاره ای در منطقه تصادفی شمال شرق ایران تاتار محمد 1386
واشقانی فراهانی جمیله مطالعه کاهندگی برای زلزله های حاصل از انفجارهای معدنی در منطقه تهران (۱۳۸۹-۱۳۷۵) زارع مهدی 1386
کرم زاده طولارود نسیم توسعه روش های خودکار تشخیص فازهای P و S رویدادهای لرزه ای جوان غلام دولویی, مقدم جو علیرضا 1386
غلامی مهدی شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی حمزه لو حسین 1386
رحیمی حبیب ساختار های الاستيک و غير الاستيک منطقه ای برای پوسته و گوشته بالائی ايران حمزه لو حسین, پانزا جولیانو 1385
سپهوند محمدرضا لرزه‌‌ زمين ساخت گسل اصلی عهد حاضر زاگرس در حد فاصل دورود تا بروجرد یمینی فرد فرزام, عباسی محمدرضا 1385
روح الهی رحمت اله تعیین پارامتر های چشمه و مدل لغزش زمین لرزه ۱۳۸۳ داهوئیه - زرند با وارون سازی داده های شتابنگاشتی حوزه نزدیک یمینی فرد فرزام, قائمقامیان محمدرضا 1385
حسن پورصدقی محمد تعیین ضخامت پوسته در منطقه زاگرس شرقی با استفاده از تحلیل توایع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی یمینی فرد فرزام, مختاری محمد 1385
پورمحمد شاهوار محمد تدوین سامانه تولید نقشه‌های لرزش برای پهنه ایران زارع مهدی 1385
کریمی پری دری سپیده تحلیل خطر زمین لرزه در ایران (دوره بازگشت ‎۴۷۵ سال) زارع مهدی, معماریان حسین 1385
آریامنش محمد شناسایی پهنه‌های چشمه‌های لرزه‌ زا در منطقه طبس و کاربرد آن در تحلیل خطر زمین‌ لرزه زارع مهدی, ذوالفقاری محمدرضا 1384
بالی لاشک عارف مدل پيش بينی احتمالاتی زمين لرزه بر اساس کاتالوگ زمين لرزه های ايران زارع مهدی 1384
روستایی مه آسا کاربرد روش تداخل سنجی راداری در مطالعه تغيير شکل پوسته با نگرشی بر زمين لرزه ۲۵ مارس ۲۰۰۶ بندر عباس عباسی محمدرضا, قرشی منوچهر 1384
علامه زاده مصطفی تشخیص الگوهای لرزه ای به منظور تعیین مناطق پرخطر لرزه ای به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی خود سازمانده کوهونن عباسی محمدرضا, گوروشکف الکساندر 1384
جمالی فرشاد زمین ساخت جنبا در ناحیه کاشان خالد حسامی آذر 1384
قاسمی هادی مطالعه کاهندگی جنبش نیرومند زمین در ایران زارع مهدی 1384
اشکپور مطلق شبیر برآورد نسبی دگرشکلی حاصل از زمینلرزه های بزرگ شرق ایران با استفاده از داده های دور لرزه ای و منطقه ای مصطفی زاده مهرداد 1383
معهود مجید مطالعه كاهندگی امواج كدا، حجمی و ارائه رابطه كاهندگی طیفی نیمه تجربی-تئوری برای شرق ایران مركزی حمزه لو حسین 1383
آزادی اصغر توسعه و بهبود سامانه ارسال و دريافت رقمی چشمه الکتريک پايدار به نوفه در شناسايی ساختارهای گسلی پنهان و عميق جوان غلام دولویی, کمالیان نصرالله 1383
نصرآبادی افسانه مطالعه ساختار پوسته قاره‌ای فلات ايران بر اساس تحليل تابع ‌گيرنده و پاشش امواج سطحی تاتار محمد 1383
سهرابی بیدار عبدالله بررسی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان کمالیان محسن, جعفری محمدکاظم 1382
سیاهکالی مرادی علی مطالعه لرزه خیزی ، لرزه زمینساخت و ساختار سرعتی پوسته در دو زون گسلی امتداد لغز بم و تبریز تاتار محمد 1382
غلام زاده عباس مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمینساخت در زون زاگرس شرقی یمینی فرد فرزام, حسامی آذر خالد 1382
عباسی امین لرزه خیزی و لرزه زمینساخت لبه جنوبی البرز مرکزی تاتار محمد, عباسی محمدرضا 1382
مهدویفر محمدرضا ارزیابی تحلیلی و طراحی سامانه مدیریت ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله در کشور جعفری محمدکاظم 1380
سینائیان فریدون پژوهشی بر جنبش نیرومند زمین در ایران (از کاتالوگ تا روابط کاهیدگی) زارع مهدی 1380
ملک زاده کبریا زمان انتقال دگر شکلی از گسل عهد حاضر زاگرس به گسل کازرون عباسی محمدرضا, بلیه اولیویه 1380
نوروزی غلامرضا ساختار سرعتی پوسته و کاهندگی امواج P و S درشمال ‌شرق ایران غفوری آشتیانی محسن, پریستلی کیت 1380
رجایی امیرهوشنگ تعیین ساختار پوسته در البرز مرکزی به روش تحلیل توابع گیرنده مختاری محمد, پریستلی کیت 1380
جوان دولویی غلام مدلسازی معکوس تابع انتقال گیرنده لرزه ای در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد آن در مطالعه ساختار پوسته آپسالا، تهران و مشهد غفوری آشتیانی محسن, L.B.Pedersen 1380