نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
احمدی فاطمه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
ازقندی محسن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
اسمعیل زاده حكیمی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
اصلانی فرشته مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
اقمشه یی غلامحسین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری احمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
خلج علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
دهقانی یزدلی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
طاهری مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عرفانی نیا مریم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
فلاح سهیل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
فیروزی كرمانشاهی عرفان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
كميزی ابوالفضل ژئوفیزیک - زلزله شناسی
لطفی علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
محمودی جمال مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
مراديان بجستانی احسان ژئوفیزیک - زلزله شناسی
نیکومنش محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
وزیری زاده سیدمحسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه