ورودی ۱۳۹۴
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
احمدی فاطمه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
ازقندی محسن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
اسمعیل زاده حكیمی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
اصلانی فرشته مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
اقمشه یی غلامحسین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری احمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
خلج علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
دهقانی یزدلی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
طاهری مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عرفانی نیا مریم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
فلاح سهیل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
فیروزی كرمانشاهی عرفان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
كميزی ابوالفضل ژئوفیزیک - زلزله شناسی
لطفی علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
محمودی جمال مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
مراديان بجستانی احسان ژئوفیزیک - زلزله شناسی
نیکومنش محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
وزیری زاده سیدمحسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ورودی ۱۳۹۳
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
اخوات مصطفي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
ارغوانی مهبان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
اسمعیل‌ پور پوریا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفریان یاسر
‌امیری‌فرد روح الله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
برزو شاهین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تقی‌نیا حجابی آرش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
جاوید یوسف مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حاجی نوری یعقوبعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
خیردست نوید ژئوفیزیک - زلزله شناسی
انصاری انوشیروان
دوستی لطیف مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
رضا منا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع ‌دستجردیان مهرداد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
زمان محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
شهبازی پریسا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
منصوری بابک
عباس‌نژادفرد مرتضی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
علمی محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
كیخسروكیانی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ملک‌حسینی عباس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
موقری‌ دهبنه رامین ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
نخستین الهام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
هاشمی ‌گازار علی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا
ورودی ۱۳۹۲
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
احمدی محمدحسین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
پزشكی حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
تورنگ زهرا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
چاوشی امیرپوریا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد, حسینی سیدمحمود
رحیم‌زاده علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
سلطانی‌مقدم سعید ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
سنجری فریبرز مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
داودی محمد
سیاوش‌پورشکراله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
حق شناس ابراهیم
عرب‌پور فرهاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد
علا‌ امجدی احمد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
کاظمی امیر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
گرگانی‌نژاد علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بسطامی مرتضی
محمدمرادی حدیث مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
محمدی محمدمهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
محمودآبادی میثم ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام
مداح محمدمهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
مودب رضوان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد
موسی‌پورمجتبی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
گودرزی محمدعلی
ناموران مجتبی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
ورودی ۱۳۹۱
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آرین‌مقدم سالار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
آسترکی عبدالرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود, سروشیان آرام
احمدزاده سمیه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
ارجمندزاده سرور مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
بوجاری محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
توحیدی‌فر حمید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
زاهدی مزدک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
سرور امیرحسین مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
سقراط محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
سلامت مونا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
شفیعی داریوش ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
فرج‌پور زویا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
فلاح تفتی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد
کیانی‌مهر حسین ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام
ماهروزاده یاسر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
متولی‌ امامی سیدمحمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
معینی مرتضی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
مومنی سید مالک ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
نحوی‌نیا محمدعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
نظر‌ور مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
هوشمند ویكی آمنه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین, انصاری انوشیروان
ورودی ۱۳۹۰
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ابراهیمی محمدرضا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
احمدی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
‌اسماعیلی شمس الدین ژئوفیزیک - زلزله شناسی
انصاری انوشیروان, حمزه لو حسین
امینی حمیده ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
پارسافرسعید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
‌پوردیلمی ‌چوگانی عباس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
داودی محمد, جعفری محمدکاظم
جلال‌الحسینی سیدمصطفی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زعفرانی حمید
ساسانی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
طالبی محمد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
طاهری علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا, تسنیمی عباسعلی
فلاح‌زاده ‌فراشاهی پوران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
مداحی‌زاده روح‌اله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مصطفی زاده مهرداد
مهدوی نویده مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
نوروزی‌نژاد‌ فرسنگی احسان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
ورودی ۱۳۸۹
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
رمضانی سهيل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
زارع محمدعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
حق شناس ابراهیم
صفار محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
مودب الهام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
ورودی ۱۳۸۸
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
سلاجقه آزاده مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم, داودی محمد
عباسی لعیا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن, سروشیان آرام
عطارچیان ناهید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کلانتری افشین, سروقدمقدم عبدالرضا
معماریان پرهام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله