سال ۱۳۹۴
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
احمدی زهرا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
اژند سهيلا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
اسدزاده تره باری سيمين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد
اسفاری محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
افشاری محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
امين پورمحمدابادی پيمان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
پريز اميرحسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بسطامی مرتضی
پهلوان زينب مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
حق شناس ابراهیم
جلال ابادی عباسعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
حسنی عليكلايه احمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله
درودی سوما ژئوفیزیک - زلزله شناسی
علامه زاده مصطفی
رباط ميلی ربابه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد
سلطانی بهروز مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
شفيق كلاتی علی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زعفرانی حمید
طاهرخانی مهران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله
طبايی سيدسعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
عسگری حداد عليرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
عليپورليمايی محمدصالح مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
غضنفری فرهاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
غفاری ايردموسی روشنك ژئوفیزیک - زلزله شناسی
متقی علی اصغر
فراهانی حمزه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
منصوری بابک
قادری حامد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد
قزوينی كيانوش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
كردباغ بهرام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
كرمی علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
لبيبی حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
محمدنياجنيد ستوده ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا
محمدی حديثه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
مرادی مزرعه نو محمدعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفریان یاسر
مشهدی ميقانی نادر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
قائمقامیان محمدرضا
مظلوم رسول ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
مولوی ميلاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
مومنی سارا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زعفرانی حمید
نباتی فرزانه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
نورايی دانش پويا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
گودرزی محمدعلی

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۹۳
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آزاد سهيل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
سروشیان آرام
احسانی نسترن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
قائمقامیان محمدرضا
* ازقندی محسن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا
اسماعيل پورعلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جهانخواه حسین
اميری سعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
اينانلومرانلو ناهيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
به تاج منصور ژئوفیزیک - زلزله شناسی
علامه زاده منصطفی
پيرفلك سجاد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مصطفی زاده مهرداد
ثانی طباطبايی مهناز سادات ژئوفیزیک - زلزله شناسی
عباسی محمدرضا
حاجی رضايی شمسی حميدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
حامدنيا ياسر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
منصوری بابک
خزاعی مقدم بابک ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زعفرانی حمید
خوش كلام وحيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
دژالود حسام الدين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفریان یاسر
دشتی فرزانه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام
رحيمی راحله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
روان آسا ارسلان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
وتر محمدقاسم
سلطانی سعيد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حق شناس ابراهیم
صالحی حامد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
امینی حسینی کامبد
ضامن كاميار ژئوفیزیک - زلزله شناسی
انصاری انوشیروان
گودرزی محمدجواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
مجيدی مرضيه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد
مجيدی منصوره ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
محمدی عليرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بسطامی مرتضی
محمدی ماشميانی سجاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جهانخواه حسین
مصطفی زاده شوشتری موناالسادات مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مدیریت خطرپذیری
منصوری بابک
معظمی حديث مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
* ملک‌حسینی عباس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
وتر محمدقاسم
موحدی محبوبه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
موسوی سيده شكيبا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
مويدی سيداميرحسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کلانتری افشین
ميرعابدينی كچومثقالی سيداحسان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کلانتری افشین
ناصرپور آران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
ولي محمدی ليلا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۹۲
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آزادی ايمان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله
ابراهيمی حامد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
احمدی صوفيوند فراز مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
احمدی فاطمه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
داودی محمد
افشارحسنی نگار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
باغعليشاهی امين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
پيرزاده علی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی
تقوی جيرنده الياس ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
توكليان فردوسيه حميد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
جنتی مهرمهشيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی‌الهی فریبرز
حسنخانی علی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زعفرانی حمید
داريوشی مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
درگاهی مغانلو پيمان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله
صادقی حجت مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفریان یاسر
صفايی فرد بهزاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
غلامی سپهر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
* قربانی سعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
كميزی ابوالفضل ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
محمدی پورزهرا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام
مردی پيرسلطان زينب ژئوفیزیک - زلزله شناسی
انصاری انوشیروان
* ملكی آسايش بهنام ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
موقری‌ دهبنه رامین ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
نايبی اميرحسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امبد
هاشمی مجيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۹۱
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
افضل سلطانی رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
انصاری سجاد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام
بابايی بافقی محمدابراهيم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
بوربورعليرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
جاويدفرشچی سيدمانلی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
وترمحمد قاسم
* راستگوی سميه سادات مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
رشيديان آرمين ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حسامی آذر خالد, عباسی محمدرضا
* رضا منا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
روانگرد سيدايوب ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد
سبزه يی احمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
سياراسيابرحميد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بسطامی مرتضی
طالبی دانيال مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
عشق ابادی صدف مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
متقی ندا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
محمودابادی ارانی وحيدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
بهار امید, جعفری محمد کاظم
ممقانيان نيلوفر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
جعفری محمدکاظم
مومنی سید مالک ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
ناگهی محمود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
نوروزی چلچله مژگان ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زعفرانی حمید, حق شناس ابراهیم
هنردوست حميد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
داودی محمد
يحيی پوررضياكلايی علي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۹۰
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
* ارغوانی مهبان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
اصولی علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
برازش نسيم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
* بهشتی خواه محمدحسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
داودی محمد
تبرك معين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
تربالی كريم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
حسينی سيدمحسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
خاتم نژادپاكزاد ارش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
حق شناس ابراهیم
خزايی پول مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
خوشنوا سيدمانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
درويش زاده علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
دوست محمدی بويينی مونا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
رجبی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
* زرگران مریم ژئوفیزیک - زلزله شناسی
انصاری انوشیروان
ساعد ئارام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
سعيدی خيراله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام، سدید خویی احمد
سلطانی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
صادق زاده نظری مهرداد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
صلح جو محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
فروغی مقدم سيدمحمدجواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کلانتری افشین
گنجی عباس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
جعفری محمدکاظم
محمدی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
محمدی مرتضی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
مقدری پور محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
عسکری فرج اله
منتظری محمد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد
منصوری طالبی مجتبی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
موسويان سميرا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
هدايتی سقاوازهومن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۹
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
امجديان محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کلانتری افشین
* جدی زينب ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
جوادی سينا يوسف مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
حاجی محمد حسن ممقانی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
خرمی فاطمه ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حسامی آذر خالد
دانشمند اردشير مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
رحمانی محسن ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
زمردی انباجی الهام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
ساعی عارف مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
* سرمدی حميدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
سعيد زاده نيلوفر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
شفیعی علی
شوندی مجيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمدی مجید
عليخانزاده رضا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
علی نژاد گلوجه غمی مجيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی
غلامی مهدی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
مختاری محمد
قيصری كوروش ژئوفیزیک - زلزله شناسی
قائمقامیان محمدرضا
كريمی كاووس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
مهذب كياوش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
نيک زاد خياوی ايلقار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
هاتفی اردكانی هادی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۸
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ابراهیمی محمدرضا ژئوفیزیک - زلزله شناسی
تاتار محمد
ايلاغی حسين ژئوفیزیک - زلزله شناسی
یمینی فرد فرزام
برزويی جمال الدين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
پارسائيان سيدمهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
پزشكی حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
پناهی حميدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
پورلطيفی سيروس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
خفاف ارشيا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
* رحيمی باهوش هدی ژئوفیزیک - زلزله شناسی
حمزه لو حسین
رعيت ركن آبادی ابراهيم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
رمضانی سهيل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
ساكی مرواريد ژئوفیزیک - زلزله شناسی
جوان دولویی غلام
عليخانی محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
فلامرز شيخ آبادی محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
فيضی رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
داودی محمد
محبوب شريفی راضيه السادات مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تسنیمی عباسعلی
مداحی‌زاده روح‌اله ژئوفیزیک - زلزله شناسی
علامه زاده منصطفی
مراديان بجستانی احسان ژئوفیزیک - زلزله شناسی
زارع مهدی

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۷
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
بادپی امير مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
دره زرشكی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
رئوفی امير مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
رستگار ابوالفضل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کمالیان محسن
رضايی تفتی سميه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی
سليمی زاد علی رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی
صفری مجيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
صيفی ممقانی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
* عباسی لعیا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
عطاری آزاده مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
مهدوی آرش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
نواب زاده اسمعيلی ريحانه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۶
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
بهزادی وحید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
بیات ولی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
بیرقی حمید مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
تابناک عادل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
حسان مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمودآبادی مسعود
حيدری باطنی هامون مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کمالیان محسن
خادمی مردق سعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
داودی محمد
دهقانی ايوب مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
رادبد بهار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
رستمی يان حامد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
سلمانپور اميرحسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
اربابی فریدون
شهبازی ولی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کلامنتری افشین
طاهرپور ابوالفضل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
طباطبايی زهراالسادات مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
قدس آذر رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حق شناس ابراهیم
كريمی دستنايی سلمان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروشیان آرام
معصومی سارا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
ميرجليلی مصطفی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
داودی محمد
* ميرزايی علي آبادی محبوبه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
ناصری حسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
ويسی احسان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی
یادگاری جواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۵
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ابطحی سيدمهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
اديبی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
پارسا فرزاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
پور محمد شاهوار حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
پورمحمد شاهوار محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی
پورنداف حقی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
واثقی اکبر
پورويس مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
حسن زاده مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
حسين زاده عيان مهسا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی
خان زاده خسرو مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
قائمقامیان محمدرضا
خليلی بهنام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
قائمقامیان محمدرضا
صافدل كرده مهينی محمد رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
* طاهری شيما مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
فروغی كيا بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
قاطع رزميار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی
* كفاشيان آذری محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهار امید
گل آرا علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حمزه لو حسین
گيدفرسامان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
معترف سريرا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
محمودآبادی مسعود

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۴
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
جلالی نجمه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی
خدمتی آذر كامران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسین زاده نقدعلی
ديرباز مجتبی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
رضائی محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
زنجانی زاده وحيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
علی حسين زاده غلامرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
غياثی راد مهران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
فخاری سعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی
نوجوان علی رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
قائمقامیان محمدرضا
* وجودی مهدی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۳
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
امين فر محسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
خلج علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
کمالیان محسن
رئيس صفری داود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
رحيم زاده سعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
قائمقامیان محمدرضا
سبزه علی سهيل مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی
سعيدی معين رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
طاهری حسينخانی عبدالرحيم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
طاهری علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهنام فر فرهاد, حسینی هاشمی بهرخ
غريب زاده سيد امير مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
كريمی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
مجد جباری سيد امير رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی
* مسعودی مصطفی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
ملكی شهرام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
نوروزی اميد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
شفیعی علی

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۲
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
پوری محمود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
تفضلی هرندی مهرك مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
داودی آزاد حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
دهقان كاوه مهندسی عمران - مهندسی زلزله
ژئوتکنیک
کمالیان محسن
دهقانی محمدآبادی عليرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
سلطانی امير مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
عيدينی نژاد مريم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهنام فر فرهاد
فرنيا نيما مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عسکری فرج اله
منشوری محمدرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
نستار نويد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
نيک نهاد دارا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۱
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
* آذربخت بنکده علیرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
پويان فريد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهنام فر فرهاد
رضائی تبريزی علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
رهجو سعيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
صارم محمد جواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
مشكی حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
نورعلی آهاری مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
عشقی ساسان
وارسته عليرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهنام فر فرهاد
وثوقی اشكان مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
ولی پور محمد رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
جعفری محمد کاظم

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۸۰
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
آريايی رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
امينايی چترودی عبدالرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تهرانی زاده محسن
* سهرابی فريبرز مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ضیایی فر منصور
سيد علوی سيد محمود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
سیدرزاقی مهران مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
جعفری محمدکاظم
شريف وحيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
بهنام فر فرهاد
صاحب الزمانی علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
قادری نژاد حجت اله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
ملکی عباس مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
زارع مهدی
يوسف پور هومن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۷۹
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
تركی عليرضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
جبارزاده محمدجواد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود
* زريبافيان اميد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا
فتوحی امير مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
* كلوت هادی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی سید محمود

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۷۸
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
روشن رامين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
سروقدمقدم عبدالرضا

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۷۷
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
ايزدی جورشری ابراهيم مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
پاريا وحيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
پور محمد حسن مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
پورقبادی پوررنگ مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
جبلی عزيزالله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
جهانبخش افشين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
خاشعی حميد رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسينی سید محمود
خباز تميمی محمد رضا مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
رضازاده حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
سياری آرش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
سيد رضائی حور سيد مجيد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
نیکزاد خشایار
علی مرادی ارژنگ مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
كمالی محمد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسینی هاشمی بهرخ
کریمخانی بابک مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
* ملكی هاله مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
* ناصراسدی کیارش مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
حسينی سید محمود
‏یزدانی علی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز

* دانش آموخته برتر
سال ۱۳۷۶
نام خانوادگي و نام رشته-گرايش استاد راهنما ايميل
پورآذین خشایار مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
جعفری محمد کاظم
جامی مسعود مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
جعفری سيسی بهنام مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
ناطقی الهی فریبرز
صالحيان حسين مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
عرب زاده فرهاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
غفوری آشتیانی محسن
لبادی مصطفی مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
تیو مهران
* هاشم منيری امير سپهر مهندسی عمران - مهندسی زلزله
سازه
نیکزاد خشایار

* دانش آموخته برتر