فرم انتخاب استاد راهنما

فرم تعریف موضوع سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد (ژئوفیزیک- زلزله شناسی)

اعلام آمادگی برای ارائه سمینار

فرم تصويب عنوان پايان نامه تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد (مهندسي عمران- مهندسي زلزله)

فرم تصويب عنوان پايان نامه تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد (ژئوفیزیک- زلزله شناسی)

درخواست افزایش سقف تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد

گزارش پيشرفت علمی پايان نامه كارشناسی ارشد

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرمت مجلد پایان نامه – ورد 

تعهد نامه اصالت اثر

فرم تسویه حساب مالی در هر نیمسال