نام خانوادگي و نام عنوان پايان نامه استاد راهنما سال ورود
افشاری محمد سروقدمقدم عبدالرضا 1392
جلال ابادی عباسعلی حسین زاده نقدعلی 1392
طبايی سيدسعيد بهار امید 1392
كرمی علی حسینی هاشمی بهرخ 1392
مولوی ميلاد غفوری آشتیانی محسن 1392
نورايی دانش پويا گودرزی محمدعلی 1392
قزوينی كيانوش اربابی فریدون 1392
پريز اميرحسين بسطامی مرتضی 1392
عسگری حداد عليرضا کاهش هزینه محاسباتی برای تحلیل های تاریخچه زمانی در ساختمان های نامنظم جرمی در ارتفاع سروشیان آرام 1392
لبيبی حسين اندرکنش شریانهای حیاتی در زلزله های شهری و کاهش اثرات آن حسینی سید محمود 1392
محمدی حديثه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی با سیتم مهاربند دارای حرکت گهواره ای سروقدمقدم عبدالرضا 1392
سلطانی بهروز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در پی های حجیم حسین زاده نقدعلی 1392
كردباغ بهرام بررسی تاثیر چشمه اتصال، ارتفاع ساختمان و لرزه خیزی منطقه در برابر خرابی پیش رونده قاب خمشی فولادی ویژه محمدی مجید 1392
نباتی فرزانه حساسیت سنجی پارامترهای اندرکنشی میز لرزان ضیایی فر منصور 1392
عليپورليمايی محمدصالح غفوری آشتیانی محسن 1391
مويدی سيداميرحسين اثر مولقه قائم زلزله بر پل بزرگراهی جداسازی شده ی با جداساز ترکیبی اصطکاکی - لاستیکی (سری) کلانتری افشین 1391
ميرعابدينی كچومثقالی سيداحسان مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار میراگرهای سربی و بکارگیری این تجهیزات در پای ساختمانهای فولادی در هنگام حرکت گهواره ای کلانتری افشین 1391
گودرزی محمدجواد بررسی آزمایشگاهی بر روی هندسه مناسب مهاربند کمانش ناپذیر فولادی (MC_BRB) اربابی فریدون 1391
اينانلومرانلو ناهيد بررسی اثر استفاده از اتصالات کابلی پس کشیده و میانقاب در کاهش خرابی پیشرونده سازه محمدی مجید 1391
محمدی عليرضا بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای هم مرکز بسطامی مرتضی 1391
حاجی رضايی شمسی حميدرضا بررسی عملکرد تیر رابط فولادی تعویض پذیر در دیوار برشی تسنیمی عباسعلی 1391
موسوی سيده شكيبا بررسی عملکرد یک میراگر ویسکوز انقباض محوری در سازه های جداسازی شده ی جرمی ضیایی فر منصور 1391
ملک‌حسینی عباس بهبود رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مکانیزم نوین پیچشی وتر محمدقاسم 1391
خوش كلام وحيد کاربرد دیوار برشی فولادی در ساختمان های بلند با سیستم های سازه ای مهار بازویی واثقی اکبر 1391
اميری سعيد بررسی کارایی پیشنهادهای موجود برای تعیین اندازه گام زمانی در تحلیل غیر خطی ساختمان های متعارف سروشیان آرام 1391
روان آسا ارسلان طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی ترکیبی با استفاده از مواد بازیافتنی وتر محمدقاسم 1391
ناصرپور آران بررسی عملکرد سازه های فولادی قاب خمشی ویژه در پس لرزه ها حسینی هاشمی بهرخ 1391
غضنفری فرهاد توسعه منحنی های شکنندگی برای ساختمان ها بنایی کلاف دار بر اساس روش تحلیلی و رفتار آنها در زلزله ها عشقی ساسان 1391
افشارحسنی نگار تاثیر دومولفه افقی زلزله بر ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای قاب خمشی بتنی نامتقارن در پلان سروقدمقدم عبدالرضا 1390
توكليان فردوسيه حميد مطالعات تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن رو زمینی فولادی نفتی به کمک آزمایش های میز لرزان حسین زاده نقدعلی 1390
نايبی اميرحسين معیارهای تشخیص آسیب در سازه های فولادی با استفاده از داده های ثبت شده بهار امبد 1390
ابراهيمی حامد مطالعه تاثیر سیستم های مقیدکننده طولی بر عملکرد لرزه ای پل های متداول کشور واثقی اکبر 1390
صفايی فرد بهزاد بررسی سطح عملکرد حاصل از اعمال روش های مختلف بهسازی لرزه ای بر ساختمان های آموزشی (مطالعه موردی ساختمان دانشگاه تربیت مدرس) سروقدمقدم عبدالرضا 1390
احمدی صوفيوند فراز بررسی ضریب کاهش نیروی زلزله ، J برای اعضای نیرو کنترل در ساختمان های قاب خمشی فولادی حسینی سید محمود 1390
قربانی سعيد بررسی ضریب کاهش نیروی زلزله، J برای اعضای نیرو حسینی هاشمی بهرخ 1390
غلامی سپهر بررسی ضوابط کنترل تغییر مکان بر ارتقا رفتار لرزه ای ساختمان های لاغر دارای قاب خمشی ویژه محمدی مجید 1390
داريوشی مسعود شناسایی ماتریس سختی و میرایی سازه ها بر اساس روش بهار امید 1390
باغعليشاهی امين شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع غفوری آشتیانی محسن 1390
جنتی مهرمهشيد شناسایی مشخصات دینامیکی سازه های دارای میرایی غیر کلاسیک بر اساس مطالعات آزمایشگاهی ناطقی‌الهی فریبرز 1390
ناگهی محمود بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون ضیایی فر منصور 1389
جاويدفرشچی سيدمانلی افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهاربندها وترمحمد قاسم 1389
عشق ابادی صدف نحوه ترکیب مولفه های افقی زلزله در تحلیل استاتیکی غیرخطی حسینی هاشمی بهرخ 1389
افضل سلطانی رضا بررسی تاثیر چگونگی اعمال ضوابط کنترل تغییرمکان بر رفتار لرزه ای ساختمان محمدی مجید 1389
بابايی بافقی محمدابراهيم ناطقی الهی فریبرز 1389
بوربورعليرضا بررسی آسیب پذیری لرزه ای شبکه های آبرسانی منقطع مدفون با تمرکز بر رفتار غیر خطی اتصالات حسینی سید محمود 1389
سبزه يی احمد سروشیان آرام 1389
سياراسيابرحميد بسطامی مرتضی 1389
يحيی پوررضياكلايی علي سروشیان آرام 1389
ممقانيان نيلوفر تاثیر فضاهای زیر زمینی (تونل، ایستگاه مترو) بر الگوی توسعه گسلش در سطح زمین جعفری محمدکاظم 1389
محمدی مرتضی استفاده از یک سیستم مهاربند ترکیبی به منظور عملکرد شکل پذیر در دو سطح خطر زلزله حسینی هاشمی بهرخ 1388
فروغی مقدم سيدمحمدجواد بررسی تقاضای لرزه ای کلیدهای برشی در پل های مورب و پیشنهاد یک سازوکار جدید برای کنترل نحوه شکست در آنها کلانتری افشین 1388
برازش نسيم تأثیر شاخص نسبت فرکانسی در پاسخ تغییرمکانی ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا 1388
دوست محمدی بويينی مونا تاثیر دسته بندی اعضا به اصلی و غیر اصلی در تعیین ظرفیت خرابی ساختمان های نامتقارن قاب خمشی سروقدمقدم عبدالرضا 1388
تبرك معين مطالعه آزمایشگاهی یک نوع مهاربند کمانش تاب تمام فولاد اربابی فریدون 1388
تربالی كريم بررسی عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای مجهز به جرم میراگر به روش ارزیابی احتمالاتی و تحلیل قابلیت اعتماد ناطقی الهی فریبرز 1388
حسينی سيدمحسن بهار امید 1388
خوشنوا سيدمانی مقایسه پاسخ سیستم های دیوار برشی فولادی و بادبند کمانش ناپذیر تحت بار انفجار اربابی فریدون 1388
ساعد ئارام تکنیکی برای تحلیل لرزه ای سریع تر سیستم های سازه ای چند درجه آزاد حسینی سید محمود 1388
طالبی دانيال غفوری آشتیانی محسن 1388
شوندی مجيد مطالعه تحلیلی اثر میانقابهای شکل پذیر دارای فیوز اصطکاکی قابل تنظیم بر رفتار قابهای فولادی ساختمان محمدی مجید 1387
حاجی محمد حسن ممقانی بابک توسعه روش تحلیلی استاتیکی غیر خطی متوالی مودی برای ساختمانهای نامتقارن قاب خمشی بتنی سروقدمقدم عبدالرضا 1387
هاتفی اردكانی هادی تحلیل دینامیکی غیر خطی مبتنی بر بانک داده های شتاب نگاشتی سناریو زلزله m6.5 غفوری آشتیانی محسن 1387
سلطانی مهدی مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای تیر سر ستون در پل های بزرگراهی واثقی اکبر 1387
ارغوانی مهبان ارائه روشی برای تعریف سیستم های دینامیک سازه درگیر با اصطکاک و دارای پاسخ مشخص دلخواه سروشیان آرام 1387
خزايی پول مسعود رفتار مرکب دیوار برشی فولادی تقویت شده با صفحات پلیمری ناطقی الهی فریبرز 1387
درويش زاده علی رفتار سازه روی پی لغزان با در نظر گیری اثر مولفه قائم و تغییرات ضریب اصطکاک محمدی مجید 1387
رجبی مهدی ارائه یک روش جدید برای تحلیل لرزه ای سیستم های یک درجه آزاد با هزینه محاسباتی کمتر سروشیان آرام 1387
صادق زاده نظری مهرداد ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم های ثانویه با استفاده از روش های تحلیلی دقیق و ساده غفوری آشتیانی محسن 1387
محمدی بابک بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی در سیستم های مهاربندی هم محور حسینی هاشمی بهرخ 1387
منصوری طالبی مجتبی بررسی رفتار لرزه ای سیستم های متشکل از دال دیوار عشقی ساسان 1387
علی نژاد گلوجه غمی مجيد بررسی اثرات اندرکنش خاک-سازه مبتنی بر دستورالعمل بهسازی بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌ها شفیعی علی 1386
پزشكی حسين مطالعات آزمایشگاهی بر روی یک میراگر ویسکوز غیرخطی کنترل‌پذیر برای سازه‌های جداسازی شده‌ی پایه در حوزه‌ی نزدیک ضیایی فر منصور 1386
پناهی حميدرضا بررسی رفتار لرزه‌ای پل‌های بتنی تیر و دال با دال پیوند واثقی اکبر 1386
فلامرز شيخ آبادی محمدرضا بررسی اثر مولفه های دورانی زلزله بر رفتار سازه های در ارتفاع نامنظم غفوری آشتیانی محسن 1386
امجديان محسن کنترل رفتار لرزه ای یک پل بزرگراهی مورب با استفاده از روش های غیرفعال و نیمه فعال کلانتری افشین 1386
دانشمند اردشير برر سی رفتار تیر پیوند متوسط و بلند در قابهای مهاربندی شده واگرا حسینی هاشمی بهرخ 1386
برزويی جمال الدين کنترل پیچش سازه نامتقارن با استفاده از میراگر های اصطکاکی سروقدمقدم عبدالرضا 1386
زمردی انباجی الهام اثر رفتار خارج از صفحه میانقاب آجری بر اندرکنش درون صفحه قابهای بتنی و میانقابهای آجری تسنیمی عباسعلی 1386
سرمدی حميدرضا بررسی رفتار ساختمان های نامتقارن مجاور متصل شده توسط میراگر ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا 1386
ساعی عارف اثر نقض ها و ترک ها بر ظرفیت لرزه ای گنبدهای بنایی ایرانی عشقی ساسان 1386
كريمی كاووس ارزیابی نقش میانقابهای بنایی در عملکرد ساختمان های فولادی تحت زلزله بم- مطالعه موردی حسین زاده نقدعلی 1386
جوادی سينا يوسف اثر الزامات سازه ای ناشی از نصب عرشه های سنگين به روش شناوری در رفتار لرزه ای سکوهای ثابت دريايی واثقی اکبر 1386
عليخانی محمدرضا بررسی برهم کنش لرزه ای لوله های فولادی مدفون اصلی و فرعی در شبکه های توزیع حسینی سید محمود 1386
نيک زاد خياوی ايلقار ناطقی الهی فریبرز 1386
صفری مجيد بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با شرایط مرزی متفاوت ناطقی الهی فریبرز 1385
عطاری آزاده بررسی چگونگی استفاده از ایزولاسیون لرزه ای در روش طراحی بر مبنای عملکرد ضیایی فر منصور 1385
عباسی لعیا بررسی امکان ساده سازی تحلیل لرزه‏ای سازه‏ها با استفاده از ضرایب مشارکت مودی وابسته به تحریک حسینی سید محمود 1385
نواب زاده اسمعيلی ريحانه تأثیر نامنظمی در پلان و پیچش، بر منحنی های شکنندگی سروقدمقدم عبدالرضا 1385
رمضانی سهيل ارائه فرآیند شناسایی سیستم بر اساس روش جدید ارتقاءیافته هیلبرت-هوآنگ بهار امید 1385
دره زرشكی محمد توسعه منحنی های شکنندگی برای ساختمان های مصالح بنایی غیر مسلح تهران به روش تحلیل غیر خطی استاتیکی ساده شده غفوری آشتیانی محسن 1385
پارسائيان سيدمهدی ارزیابی نسبت حداکثر تغییر مکان غیر الاستیک به الاستیک مندرج در آیین نامه بهسازی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی حسینی هاشمی بهرخ 1385
محبوب شريفی راضيه السادات تحلیل غیرخطی مدل قاب معادل برای میانقاب‌های مصالح‏ بنایی دارای بازشو تسنیمی عباسعلی 1385
پورلطيفی سيروس روشی برای تشخیص ناپایداری عددی از ناپایداری فیزیکی (سازه‏ای) سروشیان آرام 1385
خفاف ارشيا بررسی عملکرد لرزه ای دیوار آجری کلافدار مقاوم سازی شده با frp اربابی فریدون 1385
رضايی تفتی سميه بررسی تاثیر عدم قطعیت ها بر پایداری لرزه ای سدهای خاکی شفیعی علی 1385
فيضی رضا مقایسه رفتار لرزه ای سدهای خاکی در زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (مطالعه موردی سد خاکی مارون) داودی محمد 1385
رعيت ركن آبادی ابراهيم مطالعه اثرات اندرکنش خاک - سازه بر پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه های متداول با پی های سطحی و مدفون حسین زاده نقدعلی 1385
ويسی احسان استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) برای پیش بینی پارامترهای تغییرشکل دینامیکی رس های مخلوط شفیعی علی 1384
ميرزايی علي آبادی محبوبه بررسی رفتار انواع سقفها (مسطح، گنبدی، طاقی) در سازه‌های بنایی کلاف‌بندی شده عشقی ساسان 1384
شهبازی ولی تحلیل شکنندگی لرزه ای تجهیزات غیر سازه ای بلوکی شکل و تاثیر جداسازی طبقه در آن کلامنتری افشین 1384
خادمی مردق سعيد پردازش نگاشتهای نامانای ثبت شده در آزمایشهای ارتعاشی سدهای خاکی مسجد سلیمان و مارون با استفاده از روشهای پردازش سیگنال در حوزه زمان- فرکانس داودی محمد 1384
صيفی ممقانی بابک بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر ساختمانهای بتنی حسین زاده نقدعلی 1384
معصومی سارا بررسی اثر ظرفیت شکل پذیری روسازه در سازه های جداسازی شده مجهز به متوقف کننده های تغییر مکانی ضیایی فر منصور 1384
ناصری حسن کنترل رفتار پیچشی در ساختمانهای نامنظم با کمک میراگر ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا 1384
رئوفی امير ارائه مدلی برای مدیریت شرایط اضطراری شریانهای حیاتی پس از وقوع زلزله در کلان شهر ها با تمرکز بر شبکه توزیع برق شهری حسینی سید محمود 1384
كريمی دستنايی سلمان ارزیابی بادبندهای کمانش ناپذیر به منظور ارتقای عملکرد و استفاده از آنها در ایران سروشیان آرام 1384
حيدری باطنی هامون تقویت بیشینه شتاب سطح زمین بر روی عوارض توپوگرافی دو بعدی کمالیان محسن 1384
رستمی يان حامد مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی تجهیزات متداول مستهلک کننده انرژی برای مقاوم سازی پلها واثقی اکبر 1384
بادپی امير ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای قاب های با بادبند کمانش تاب و متعارف اربابی فریدون 1384
مهدوی آرش ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای آجری نیمه اسکلت غفوری آشتیانی محسن 1384
حسان مسعود ارزيابي روشهاي مختلف شناسايي سيستم با بکارگيري رکوردهاي ارتعاش محيطي ساختمانها محمودآبادی مسعود 1384
رستگار ابوالفضل ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری زبر با استفاده از روش خطوط مشخصه کمالیان محسن 1384
قدس آذر رضا بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از رکوردهای زلزله و میکروترمرها در جزیره قشم و تاثیر آن در توزیع خرابیهای ناشی از زلزله 1384/9/6 قشم حق شناس ابراهیم 1384
اديبی مهدی طراحی لرزه ای مخازن فولادی هوایی براساس عملکرد عشقی ساسان 1383
تابناک عادل مقایسه عملکرد سازه های بتنی با دیوار برشی طراحی شده براساس تغییرمکان و براساس نیرو با استفاده از مدلهای سه بعدی حسینی هاشمی بهرخ 1383
ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر مواد پركننده هایپرفوم بر رفتارمیراگر فلزی آكاردئونی ناطقی الهی فریبرز 1383
طاهری شيما توزیع نیروی برش پایه در سازه های جداسازی شده لرزه ای غفوری آشتیانی محسن 1383
معترف سريرا بررسی احتمالاتی تأثیر پارامتر نسبت مقاومت ستون به تیر بر عملکرد لرزه ای قابهای بتنی محمودآبادی مسعود 1383
ميرجليلی مصطفی کاربرد روش آرایه‌ای خردلرز‌ه‌ها در تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه های تحت‌الارضی در یک سایت نمونه داودی محمد 1383
طاهرپور ابوالفضل تولید شتابنگاشتهای منطبق با طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تأثیر آنها بررفتار غیرخطی سازه های بتنی بهار امید 1383
طباطبايی زهراالسادات بررسی اتصالات تیرI شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی ناطقی الهی فریبرز 1383
یادگاری جواد تدوین نرم افزار شناسایی سیستم ها بهار امید 1383
بهزادی وحید بررسی دینامیکی میز لرزان ۶ مولفه ای پژوهشگاه حسین زاده نقدعلی 1383
سلمانپور اميرحسين قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر اربابی فریدون 1383
بیات ولی بررسی مقایسه ای رفتارلرزه ای مهاربندهای دروازه ای با هم مرکز در قابهای فولادی حسینی سید محمود 1383
رادبد بهار شناسائی سازه های برشی پيچشی با استفاده از روش تغييرات افزوده غفوری آشتیانی محسن 1383
ابطحی سيدمهدی طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد عشقی ساسان 1383
بیرقی حمید حسین زاده نقدعلی 1383
دهقانی ايوب بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری ناطقی الهی فریبرز 1383
پور محمد شاهوار حسين بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه برشی توسط میز لرزان سروقدمقدم عبدالرضا 1382
پورمحمد شاهوار محمد جدایش احتمالاتی خطر لرزه ای برای ساختگاه شهر بم زارع مهدی 1382
كفاشيان آذری محمد مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و ویرایش سوم استاندارد2800 بهار امید 1382
قاطع رزميار استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی پارامترهای تغییرشکل دینامیکی رسهای مخلوط شفیعی علی 1382
پارسا فرزاد آزمایش عملکرد قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی تحت بارگذاری چرخه ای سروقدمقدم عبدالرضا 1382
گيدفرسامان بررسی یک الگوریتم کنترل نیمه فعال برای سازه های جداشده جرمی ضیایی فر منصور 1382
سليمی زاد علی رضا تأثیر نشانه خمیری بر بخش چسبنده بر رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط شفیعی علی 1382
صافدل كرده مهينی محمد رضا بررسی تحلیلی اثر میانقابهای مصالح بنایی در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ناطقی الهی فریبرز 1382
خليلی بهنام بررسی پارامترهای چشمه لرزه ای در حوزه نزدیک و تعیین پارامتر غالب بر مشخصات پالس حوزه نزدیک قائمقامیان محمدرضا 1382
پورنداف حقی مهدی بررسی رفتار لرزه ای پلهای مورب دو دهانه بتنی واثقی اکبر 1382
فروغی كيا بابک پیشنهاد، ساخت و آزمایش یک میراگر ویسکوز کنترل پذیر با مشخصه های نوین ضیایی فر منصور 1382
حسن زاده مسعود بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی چند نمونه سازه موجود حسینی هاشمی بهرخ 1382
خان زاده خسرو بررسی و طبقه بندی خسارات وارده بر ساختمانها و میزان مرگ و میر در شهر بم و رابطه آن با شدت زمین لرزه قائمقامیان محمدرضا 1382
گل آرا علی پیش بینی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تکنیک توابع گرین حمزه لو حسین 1382
حسين زاده عيان مهسا پیش بینی طیف پاسخ زمینلرزه محتمل در یک منطقه و مقایسه با طیف خطر یکنواخت زارع مهدی 1382
پورويس مهدی تشخیص آسیب های سازه ای بدون داشتن سازه مبنا مطالعه موردی پل قوسی فلزی بابلسر بهار امید 1382
نوروزی اميد بررسی پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای لای دار با استفاده از آزمایشهای سه محوری تناوبی شفیعی علی 1381
رحيم زاده سعيد بررسی اثر ساختگاهی و طبقه بندی ساختگاه با استفاده از نگاشتهای زمین لرزه کجور- فیروزآباد قائمقامیان محمدرضا 1381
غياثی راد مهران بررسی رفتار لرزه ای ستونهای توخالی پرشده با بتن(CFT) ناطقی الهی فریبرز 1381
نوجوان علی رضا بررسی اثر خطی و غیرخطی ساختگاه و طبقه بندی ساختگاه شبکه شتابنگاری با استفاده از نگاشتهای زلزله‌های آوج، بم و زرند قائمقامیان محمدرضا 1381
خدمتی آذر كامران بررسی اثر مولفه قائم زلزله و انعطاف پذیری پی در آسیب‌پذیری پلهای بتنی حسین زاده نقدعلی 1381
وجودی مهدی مطالعه جنبش شدید زمین در زلزله بم با بررسی عدم قطعیت در برآورد خطر زارع مهدی 1381
زنجانی زاده وحيد بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تعمیر و تقویت لرزه ای ستون های بتن آرمه عشقی ساسان 1381
جلالی نجمه بررسی ضریب اطمینان لرزه ای در برابر لغزش در سدهای خاکی متشکل از هسته ای از جنس مخلوط با ملحوظ نمودن تأثیر تغییرات فشار آب منفذی شفیعی علی 1381
رضائی محمدرضا بررسی اثرات تغییر آرایش مهاربندی در رفتار قابهای EBF به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی حسینی سید محمود 1381
علی حسين زاده غلامرضا ارزیابی اتصالات صلب با استفاده از مدلسازی عددی که با نتایج تجربی کالیبره شده است حسینی هاشمی بهرخ 1381
ديرباز مجتبی کاربرد روش استاتیکی فزاینده غیر خطی مدی در قابهای با نامنظمی جرم در ارتفاع غفوری آشتیانی محسن 1381
فخاری سعيد زارع مهدی 1381
پوری محمود آنالیز غیرخطی استاتیکی مودال برای سازه‌های بلند سروقدمقدم عبدالرضا 1380
ملكی شهرام بررسی اثر تمرکز تنش در محل قطع ورقهای FRP بر روی ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مقاوم شده با استفاده از روش المان محدود ناطقی الهی فریبرز 1380
مسعودی مصطفی رفتار لرزه ای مخازن هوایی در اثر سه مولفه همبسته زلزله غفوری آشتیانی محسن 1380
طاهری حسينخانی عبدالرحيم بررسی رفتار لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود در کشور حسینی سید محمود 1380
سعيدی معين رضا مطالعه تحلیلی پارامترهای روش ارزیابی سریع خطوط لوله موجود در مجتمع های صنعتی و پالایشگاهی سروقدمقدم عبدالرضا 1380
امين فر محسن روش طراحی لرزه ای براساس آنالیز دینامیکی غیرخطی سروقدمقدم عبدالرضا 1380
كريمی محمد مطالعه پارامتریک میراگر فلزی آکاردئونی براساس تحلیل غیرخطی ناطقی الهی فریبرز 1380
غريب زاده سيد امير بررسی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمشی با اهمیت زیاد، با دستورالعمل های Fema 351, Fema 356 حسینی هاشمی بهرخ 1380
سبزه علی سهيل توسعه روابط کاهندگی طیفی براساس رخدادهای منتخب ایران (داده‌های شتابنگاری ۲۰۰۳-۱۹۷۸) زارع مهدی 1380
مجد جباری سيد امير رضا نقشه‌های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه‌های کاهندگی طیفی برای گستره شهر تهران (توجه ویژه به اثرهای خاک) زارع مهدی 1380
طاهری علی ارائه یک مدل ساده برای بررسی رفتارلرزه ای سازه‌های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی بهنام فر فرهاد, حسینی هاشمی بهرخ 1380
خلج علی بررسی عددی رفتار لرزه‌ای دره‌های دو بعدی در برابر امواج قائم درون‌صفحه کمالیان محسن 1380
رئيس صفری داود مطالعه اثر زلزله بر خطوط و شبکه های آبرسانی جهت ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای آنها حسینی سید محمود 1380
آذربخت بنکده علیرضا قابلیت اعتماد لرزه ای درسازه‌های فولادی پالایشگاهی سروقدمقدم عبدالرضا 1379
نورعلی آهاری مسعود بررسی آسیب‌پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت عشقی ساسان 1379
ولی پور محمد رضا برآورد مشخصات دینامیکی سد خاکی مسجد سلیمان با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری و مدل عددی جعفری محمد کاظم 1379
پويان فريد اثرات پدیده برکنش بر سازه‌های فولادی بهنام فر فرهاد 1379
نستار نويد مدلسازی تحلیلی روشهای RBS و HAUNCH در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی و مقایسه فنی آنها ناطقی الهی فریبرز 1379
داودی آزاد حسين طراحی لرزه ای مخازن کروی گاز مایع (LPG) عشقی ساسان 1379
فرنيا نيما محاسبه ضرایب ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری در مجاورت شیراونی ها با روش خطوط مشخصه عسکری فرج اله 1379
نيک نهاد دارا تحلیل عملکردی سازه‌های فولادی با استفاده از روش طیف نقطه تسلیم غفوری آشتیانی محسن 1379
عيدينی نژاد مريم طراحی لرزه ای ساختمان با تکیه گاه انعطاف پذیر براساس تغییرمکان بهنام فر فرهاد 1379
منشوری محمدرضا بررسی روش تحلیل طیف ظرفیت( CSM ) و روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی( MPA ) غفوری آشتیانی محسن 1379
دهقانی محمدآبادی عليرضا اثر شکستگی در ارتفاع و سختی دیوار زیرزمین بر رفتار لرزه ای سازه سروقدمقدم عبدالرضا 1379
سلطانی امير تعیین مشخصه‌های غیرخطی میراگر ویسکوز از روش کنترل ضیایی فر منصور 1379
تفضلی هرندی مهرك سروقدمقدم عبدالرضا 1379
وارسته عليرضا طراحی لرزه ای سازه‌ها براساس تغییرمکان و تعمیم آن به کنترل فعال بهنام فر فرهاد 1378
سهرابی فريبرز طراحی دیوراهای برشی بازشودار با عملکرد دوگانه شکل پذیری ضیایی فر منصور 1378
ملکی عباس پهنه بندی لرزه ای چهارگوش تهران زارع مهدی 1378
شريف وحيد مطالعه اثر زلزله­ های میدان نزدیک بر توزیع نیروهای برشی و لنگرهای خمشی سازه‌ها بهنام فر فرهاد 1378
سیدرزاقی مهران تعیین مشخصات دینامیکی سد مارون با استفاده از تحلیل عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشات ارتعاش محیطی جعفری محمدکاظم 1378
وثوقی اشكان بررسی تحلیلی رفتار اتصالات صلب تیر به ستون مرکب تحت بار جانبی زمین‌لرزه حسینی هاشمی بهرخ 1378
مشكی حسين ارائه فرآیند مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی ضیایی فر منصور 1378
رضائی تبريزی علی مطالعه اثر اندرکنش سازه- خاک- سازه بر پاسخ غیرخطی سازه‌های بلند ناطقی الهی فریبرز 1378
رهجو سعيد رهیافتی جدید در طراحی براساس عملکرد سروقدمقدم عبدالرضا 1378
صارم محمد جواد جداسازی لرزه ای توسط جداگر هیدرولیکی ضیایی فر منصور 1378
جبارزاده محمدجواد بررسی پدیده انتشار موج در سازه‌های دو بعدی با استفاده از ماتریس سختی دینامیکی حسینی سید محمود 1377
يوسف پور هومن ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌های بتنی مسلح مجهز به میراگرفلزی جاری شونده ناطقی الهی فریبرز 1377
زريبافيان اميد ارزیابی روشهای تخمین شاخص رانش بین طبقه ای و کاربرد آنها در تهیه طیف رانش سروقدمقدم عبدالرضا 1377
آريايی رضا بررسی رفتار مقاطع RBS در برابر بارهای لرزه ای حسینی هاشمی بهرخ 1377
سيد علوی سيد محمود بررسی روش جدید طراحی سازه‌های نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا 1377
صاحب الزمانی علی بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه‌های فولادی میان مرتبه پیچشی با میراگر جاری شونده ناطقی الهی فریبرز 1377
امينايی چترودی عبدالرضا تحلیل عددی و آزمایشگاهی پیچش در سازه‌های بنایی جدا شده توسط پی لغزش ساده تهرانی زاده محسن 1377
قادری نژاد حجت اله ارزیابی فرض صلبیت دیافراگم در مدل سازه‌های چند طبقه تحت اثر زمین‌لرزه ناطقی الهی فریبرز 1377
تركی عليرضا بررسی پاسخ زانویی های ۴۵ درجه و ۹۰ درجه با در نظرگرفتن شرایط انتهایی مختلف حسینی سید محمود 1376
روشن رامين ارزیابی نتایج آنالیزهای غیر خطی استاتیکی و دینامیکی در ساختمانهای فولادی کوتاه مرتبه دارای سیستم های مهاربندی متفاوت سروقدمقدم عبدالرضا 1376
كلوت هادی طراحی یک فیوز سازه ای خاص جهت هدایت خسارت در خطوط لوله تحت اثر زلزله حسینی سید محمود 1376
فتوحی امير غفوری آشتیانی محسن 1376
پورقبادی پوررنگ بررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار سازه‌های بتنی قاب خمشی مقاوم سازی شده با بادبند ضربدری ناطقی الهی فریبرز 1375
جهانبخش افشين عملکرد میراگرهای اصطکاکی Pall در مقایسه با سیستم های CBF و EBF تیو مهران 1375
خباز تميمی محمد رضا مدلسازی اجزاء محدود دیوارهای آجری غیر مسلح ناطقی الهی فریبرز 1375
علی مرادی ارژنگ شبیه سازی نرم افزاری کنترل فعال/ دورگه لرزه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیکی در سازه‌ها غفوری آشتیانی محسن 1375
‏یزدانی علی بررسی رفتار غیر خطی قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خورجینی با مهاربندی و بدون مهاربندی ناطقی الهی فریبرز 1375
کریمخانی بابک رفتار دینامیکی یک ساختمان مجهز به میراگرهای ADAS و مقایسه آن با سیستمهای CBF و EBF و PFD تیو مهران 1375
ملكی هاله انرژی زمین لرزه در سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح غفوری آشتیانی محسن 1375
رضازاده حسين تعیین ضریب رفتار ساختمانهای بتن آرمه دارای دیوار برشی و مقایسه آن با ضریب پیشنهادی آیین نامه‌های ۲۸۰۰ و UBC97 ناطقی الهی فریبرز 1375
خاشعی حميد رضا بررسی روشهای تحلیل و ضوابط آئین نامه ای برای ساختمانهای مجهز به سیستم جداکننده لرزه ای حسينی سید محمود 1374
ناصراسدی کیارش بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازه‌های متداول فولادی و بهبود توزیع شکل پذیری در قابهای خمشی حسينی سید محمود 1374
جبلی عزيزالله مطالعه رفتار دینامیکی ساختمانهای طرح شده با مهار بندی های هم مرکز و خارج از مرکز حسینی هاشمی بهرخ 1374
پور محمد حسن تأثیر رفتار غیر خطی سازه‌ها در توزیع نیروی برشی و لنگر واژگونی طبقه تحت چند مولفه زلزله غفوری آشتیانی محسن 1374
سياری آرش آزمایش ارتعاش اجباری برروی ساختمان جدید مؤسسه و اثر دامنه نیروی ورودی بر فرکانسهای طبیعی آن تیو مهران 1374
كمالی محمد بررسی رفتار ستونهای قوطی فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری جانبی زلزله در ساختمانهای بلند حسینی هاشمی بهرخ 1374
سيد رضائی حور سيد مجيد طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی بلند با استفاده از جاذبهای انرژی ویسکوالاستیک( VEP) نیکزاد خشایار 1374
ايزدی جورشری ابراهيم محاسبه پارامترهای دینامیکی سازه‌ها در حوزه زمان و استفاده از آن در برآورد فرکانس طبیعی چند ساختمان بلند با استفاده از پاسخ سازه‌ها در برابر تحریکات محیطی تیو مهران 1374
پاريا وحيد مقایسه روشهای خطی و غیر خطی در تعیین آسیب‌پذیری سازه‌های موجود تیو مهران 1374
پورآذین خشایار ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب شرقی تهران جعفری محمد کاظم 1373
عرب زاده فرهاد بررسی فلسفه طرح ظرفیت و مقایسه آن با آیین نامه ACI از دو دیدگاه رفتار سازه در برابر زلزله و اقتصاد غفوری آشتیانی محسن 1373
هاشم منيری امير سپهر بررسی لرزه ای یک ساختمان بلند مرتبه بتنی در شرایط ایران نیکزاد خشایار 1373
صالحيان حسين مقایسه فنی- اقتصادی یک ساختمان فولادی طراحی شده با قابهای دارای مهار بندی خارج از مرکز با معادل هم مرکز آن تیو مهران 1373
جامی مسعود بدست آوردن طیف طراحی براساس نگاشتهای استان خراسان به روش نیومارک و هال تیو مهران 1373
لبادی مصطفی تحلیل مرتبه دوم قابهای فلزی با اتصالات نیمه صلب تیو مهران 1373
جعفری سيسی بهنام مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی «مطالعه موردی بیمارستان سینای شهر تبریز» ناطقی الهی فریبرز 1373