دوره اول سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
احسان مرادیان بجستانی مطالعه‌ی زلزله شناسی انفجارات (مطالعه‌ی موردی آتشباری معادن استان تهران) دکتر مهدی زارع
روح اله مداحی زاده پیش یابی توزیع مکانی پسلرزه های زلزله بم ایران (۲۰۰۳) و زلزله چنگدوسیچوان چین (۲۰۰۸) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی دکتر علامه زاده
محمد رضا ابراهیمی بررسی زمین لرزه‌های القایی ناشی از مخزن سد مسجد سلیمان دکتر تاتار
هدی رحیمی باهوش روابط تئوری کاهندگی طیفی برای منطقه البرز مرکزی دکتر حمزه لو
حسین ایلاغی بررسی زمین لرزه ۵ فروردین ۱۳۸۵ فین با بزرگای گشتاوری ۵٫۹و تحلیل پس لرزه های آن دکتر یمینی فرد
مروارید ساکی محاسبه پارامترهای ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته فوقانی منطقه بم دکتر غلام جوان دولئی

دوره دوم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
کوروش قیصری شبیه سازی پالس های حوزه نزدیک گسل برای شهر تهران با استفاده از مدل گسیختگی گسل مشاء – فشم دکتر محمد رضا قائمقامیان
مهدی غلامی شناسایی گسل های پنهان و فعال بااستفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی و تاثیر آن بر مخازن هیدروکربنی در میدان رگ سفید دکتر محمد مختاری
رضا علیخانزاده پهنه بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر در محدوده ˚۵۳ تا ˚۴/۶۳ طول جغرافیایی و ˚۲۵ تا ˚۴/۳۸ عرض جغرافیایی دکتر حسین حمزه لو
زینب جدی تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقه بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی دکتر محمد تاتار

دوره سوم سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
محمد منتظری مدل بندی گسل هندیجان و شناسایی شکل هندسی با استفاده از داده های لرزه نگاری و روش پرتونگاری دکتر محمد مختاری
سمیرا موسویان مطالعه ساختار سرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و امواج سطحی دکتر محمد تاتار

دوره چهارم سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
مژگان نوروزی کاربرد نوفه های محیطی برای شناسایی ساختار حوضه های رسوبی با استفاده از تکنیک همبستگی متقابل دکتر ابراهیم حق شناس

دوره پنجم سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
رامین موقری تعیین ساختار سرعتی جنوب شرق ایران بر اساس نوفه هایمحیطی لرزه نگاشت های باند پهن
دکتر غلام جوان
علی پیرزاده انتخاب رابطه مناسب تر از بین معادلات پیش بینی کننده جنبش نیرومند زمین (GMPE s)برای ایران، با استفاده از داده های ایرانی
دکتر مهدی زارع
علی حسنخانی پیش بینی خصوصیات پالس های جهت پذیری حوزه نزدیک گسل با شبیه سازی تعینی و مقیاس کردن آن ها
دکتر حمید زعفرانی