معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران
از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله واقع در سوهانک تهران بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» که در روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد؛ مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه رئیس پژوهشگاه؛ دکتر محمدکاظم جعفری، از آزمایشگاه پیشرفته در دست احداث مهندسی زلزله، واقع در سوهانک تهران بازدید نمودند.