مقاومت سنسورهای IIEES-HAT در برابر شرایط محیطی مورد آزمون قرار گرفت

آزمایش های محیطی سنسورهای IIEES-HAT در دو مرحله آزمایش “دما و آب” در آزمایشگاه مکانیک خاک پژوهشگاه انجام شد.
به گزارش گروه تجهیزات پژوهشگاه، در آزمایش کنترل دمایی، سنسور و RTU تواما برای اولین بار بمدت ۲۴ ساعت در معرض دمای ۶۰+ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. عملکرد سنسورهای گرما دیده- در مقایسه با سنسور شاهد(خارج از سیستم گرمایی)- با وارد کردن ضربه های یکسان مورد کنترل و آزمایش قرار گرفت. فاز دوم، آزمایش سرما بود؛ به گونه ای که سنسورها بمدت ۲۴ ساعت در معرض دمای ۲۰- درجه سانتیگراد قرارگرفتند و آزمایش ضربه لرزه ای به صورت همزمان تکرار گردید.
در مرحله دوم آزمایش، بمنظور آزمون نفوذ ناپذیری آب به درون این سیستم، سنسورهای IP67 در عمق یک متری آب به مدت دو ساعت قرار گرفتند.
آزمایش صحت سنجی عملکرد این سنسورها در برابر شرایط محیطی در طی هفته اخیر با موفقیت به پایان رسید.
برای کنترل کیفی سنسور IIEES-HAT پیش از این آزمایش های دیگری نیز به شرح ذیل انجام گرفته است:
۱) صحت دامنه و فرکانس شتاب اندازه گیری شده؛
۲) صحت برنامه های داخلی سنسور و برنامه انتقالی؛
۳) میزان سطح نوفه دستگاهی سنسور؛
۴) میزان دقت ساعت داخلی سنسور؛
۵) میزان خطی بودن سنسور؛
۶) تاثیر متقابل مولفه های مختلف بر روی یکدیگر.
با توجه به دانش فنی حاصل از فرآیند ساخت سنسورها، امکان انجام آزمون های کنترل پارامترهای استاندارد در سطح بالا برای اولین بار در کشور انجام می شود.
لازم به ذکر است، با توجه به وجود احتمال آسیب دیدگی برای سنسورها، نمونه های خارجی (به دلیل دارا بودن هزینه بالا) در معرض هیچیک از آزمون های فوق قرار نگرفته اند.