به گزارش روابط عمومی به مناسبت اولین سالگرد زمین لرزه‌های دوگانه آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ فین در استان هرمزگان با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و سازمان مدیریت بحران کشور نشست تخصصی یک روزه ای در روز سه شنبه ۲/۹/۱۴۰۱ به صورت برخط با حضور مدیران محترم بحران استان های کشور و مسئولین سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بررسی چالش های کاهش ریسک برگزار گردید.

در بخش اول این نشست ابتدا یافته های جدید در مورد روند گسل های مسبب زلزله‌های یک سال اخیر، بدست آمده از تحلیل زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه های لرزه نگاری موقت نصب شده در بخش های مختلف استان توسط آقای دکتر تاتار، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارائه گردید. ارزیابی مخاطرات محتمل زمین شناختی و ژئوتکنیکی همراه با زلزله، با استفاده از نتایج مطالعات قبلی انجام گرفته در منطقه توسط پژوهشگاه، و نیز مشاهدات مناطق زلزله زده یک سال اخیر استان هرمزگان موضوع دوم مطرح شده در این نشست بود که توسط آقای دکتر حق شناس سرپرست گروه مخاطرات زمین شناختی پژوهشگاه، ارائه گردید. در ادامه، اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بحران زمین‌لرزه فین و چالش های ایجاد شده در این زمینه توسط آقای مهندس حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان بیان گردید.

در بخش دوم نشست مباحث کشوری مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک سوانح طبیعی توسط متخصصین حاضر در نشست مطرح گردید. ابتدا آقای مهندس اخوان، رئیس اداره فنی سازمان مدیریت بحران کشور ملاحظات و اقدامات قانونی و سازمانی در زمینه مدیریت بحران زلزله و سایر سوانح طبیعی و چالش های موجود را بطور مفصل ارائه نمودند. سخنران بعدی بخش دوم آقای دکتر بسطامی، مدیر گروه شریان های حیاتی پژوهشگاه، چالش های سامانه های شریان‌های حیاتی در سوانح طبیعی زلزله و سیل را با ذکر مثال های متعدد از رویدادهای چند سال اخیر ارائه نمودند. آقای دکتر محمدی مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه سخنران پایانی بودند که به معرفی دستورالعمل‌های ارزیابی لرزه‌ای سریع و تعمیر ساختمان‌ها پس از زلزله، که توسط پژوهشگاه و با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده‌اند، پرداختند.

در این نشست آقای دکتر نژادجهانی، معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور نیز در بیاناتی برگزاری چنین نشست‌های تخصصی را بسیار سودمند دانستند. در این راستا پژوهشگاه آمادگی خود برای برگزاری نشست‌های مشابه درآینده با مدیران محترم استانی به منظور تبادل و انتقال تجربیات، در راستای ارتقای مباحث کاهش ریسک و مدیریت بحران را اعلام نمود.

لینک دریافت فایل های سنخرانی