پارسی زاده فرخ

استادیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

حسینی هاشمی بهرخ

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

علامه زاده مصطفی

استادیار پژوهشکده زلزله شناسی

مختاری محمد

دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی