نام و نام خانوادگی: هومن معتمد
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: h.motamed@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۶
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۶۰
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱