ردیف نام  پروژه سال انجام
۱ مطالعه رفتار دینامیکی مصالح خاک سد پارسیان ۱۳۹۳
۲ مطالعه رفتار دینامیکی مصالح خاک سد رودبار لرستان ۱۳۹۰
۳ مطالعه رفتار دینامیکی ساختگاه میدان نفتی یادآوران ۱۳۸۹
۴ رفتار دینامیکی مصالح ساختگاه تیمچه ملک بازار تبریز ۱۳۸۸
۵ مطالعه رفتار دینامیکی ساختگاه انبار نفت ماهشهر ۱۳۸۸
۶ مطالعه رفتار مقاومت دینامیکی ساختگاه پروژه کارخانه مایع سازی گاز طبیعی عسلویه پارس LNG ۱۳۸۵