پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹