jeld

تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانهای بتنی در زلزله ۱۳۸۲ بم
قسمت اول: مطالعات میدانی
نقدعلی حسین‌زاده، محسن قمی

هدف اصلی این تحقیق ارائه یک روش تحلیل سریع و ساده برای ارزیابی ایمنی لرزه‌ای ساختمانهای بتنی کوتاه و کم ارتفاع خسارت دیده در زلزله بم می‌باشد. در این روش، ارزیابی بر اساس مشخصه نیرو – جا به‌جایی طبقه اول

یا ضعیفترین طبقه انجام می‌گیرد. معیار ارزیابی ایمنی سازه بر اساس دو پارامتر مقاومت و شکل‌پذیری در حالت زلزله قوی و زلزله شدید استوار است. مکانیزم شکست سازه به صورت خمشی، برشی و برشی- خمشی طبقه‌بندی می‌شود.
در این مقاله، ابتدا مبانی روش ارزیابی سریع معرفی و سپس، مشخصات دو ساختمان آسیب‌دیده در زلزله بم از قبیل سیستم‌های باربر قائم و لرزه‌بر جانبی، بارگذاری و … بر اساس بازدیدهای محلی به منظور مطالعات آسیب‌پذیری لرزه‌ای ارائه شده‌است. جزئیات خسارات مشاهده شده در این ساختمانها همراه با تصاویر آن مورد بررسی قرار گرفته‌است. مطالعات تحلیلی شامل مدلسازی دینامیکی غیرخطی و ارزیابی ایمنی لرزه‌ای ساختمانهای مورد نظر در مقاله آتی ارائه خواهد‌شد.

متن کامل

بررسی نقش مستقیم و غیرمستقیم عوامل زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی در وقوع لغزشها
مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی قوشه داغ و دامنه‌های شمال غربی سبلان

مریم بیاتی خطیبی

فعالیتهای زمین‌ساختی و پیامدهای ناشی از آن، از جمله عوامل بی‌ثباتی دامنه‌هاست. در بیشتر موارد، در بخشهای مختلف دنیا پراکندگی اشکال ژئومورفولوژیکی ناشی از بی‌ثباتی دامنه‌ها در کنار خطوط گسل و در اطراف بخشهای فعال از نظر زمین‌ساخت بیشتر است. محققین با عنایت به این مسأله، سعی نموده‌اند نقش زمین‌ساخت و نو زمین‌ساخت را در وقوع این پدیده‌ها با کاربرد روشهای مختلف مطالعه نمایند. در منطقه مورد مطالعه (موقعیت جغرافیایی ۳۸°,۱۵p تا ۳۸°,۳۹p عرض شمالی و ۴۷°,۰۹p تا ۴۷°,۳۰p طول شرقی، واقع بین اهر و مشکین‌شهر) که پراکندگی لغزشهای بزرگ و کوچک قابل ملاحظه است، فعالیتهای زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی در پدیدار شدن بسیاری از اشکال ژئومورفولوژیکی تقش اساسی ایفا می‌نمایند، لذا در این مقاله، سعی شده‌است با استفاده از روشهای رقومی و ترسیمی، میزان سهم عوامل مذکور (به طور مستقیم و غیرمستقیم) در وقوع لغزشها تعیین شود. نتایج بررسیهایی که با اطلاعات حاصل از پایشهای مکانی نیز همراه شده‌است، مبین آن است که لغزشهای منطقه، معلول عوامل متعددی است که زمین‌ساخت یکی از آنهاست.

متن کامل

روشهای برآورد سریع خطرپذیری و خسارت لرزه‌ای بر مبنای پایش شهری
بابک منصوری، کامبد امینی‌حسینی

مدیریت اطلاعات مربوط به جنبش لرزه‌ای، آسیب‌پذیری ساختمانها و شریانهای حیاتی و اقدامات واکنش اضطراری، در برنامه‌ریزی مدیریت بحران ناشی از زلزله و تخصیص به موقع امکانات و اعتبارات نقش بسیار مهمی دارد. تأخیر در دسترسی به این اطلاعات، به از دست رفتن فرصت حساس بعد از وقوع زلزله برای نجات جان محبوسین در زیر آوار منجر می‌گردد و برنامه‌ریزیهای عملیات مدیریت بحران را مختل می‌کند. روشهای سنتی جمع‌آوری اطلاعات و برآورد اثرهای زلزله با توجه به مشکلات اجرایی و زمان‌بر بودن آنها همواره اشکالات زیادی را در اقدامات به موقع واکنش اضطراری ایجاد نموده‌است. از این رو، امروزه روشهای پیشرفته نظیر سنجش از دور یا پایش سیستم شبکه لرزه‌نگاری و شریانهای حیاتی، به منظور برآورد سریع خطرپذیری و اثرهای زلزله در اغلب کشورهای پیشرفته جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، برخی از روشهای متداول برآورد سریع خطرپذیری و خسارات ناشی از زمین‌لرزه معرفی و بررسی گردیده‌است.

متن کامل

مدول برشی دینامیکی مخلوطهای رس لاغر- دانه
علی شفیعی، علیرضا سلیمی‌زاد

رسهای مخلوط از انواع مصالح مخلوط با دانه‌بندی گسترده و شامل مصالحی مانند رس، ماسه، شن و حتی قلوه سنگ می‌باشند. با توجه به استفاده از رسهای مخلوط در هسته سدهای خاکی و نیز وجود این گونه از مصالح در طبیعت، شناسایی رفتار زهکشی نشده این مصالح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی به منظور شناخت خواص تغییرشکل تناوبی مصالح مخلوط (شامل مدول برشی و تغییرات فشار آب منفذی) بر روی مخلوطهای رس لاغر- دانه معرفی شده‌است. نتایج این تحقیق، مبین آن است که مدول برشی و فشار آب منفذی متأثر از حجم بخش دانه‌ای است؛ امّا سطح دانه‌ها تأثیری بر آنها ندارد. همچنین نتایج آزمایشها نشان داد که رفتار مکانیکی، متأثر از مسیر بارگذاری است.

متن کامل