jeld

ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران از دیدگاه اثرهای ساختگاه
محمد کاظم جعفری، آرش رزم خواه

پس از تعریف طرح ملی تحقیقات مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه اثرهای ساختگاه، مقرر گردید که مطالعات انجام شده قبلی در جنوب شرق و جنوب غرب تهران تهران توسط پژوهشگاه تکمیل و نقشه‌های مختلف ریز پهنه بندی با دقت بیشتر تهیه و آماده شوند. در این راستا بخشهای مطالعات مرحله قبل مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و با توجه به داده‌های جدید و عملیات صحرائی انجام گرفته، نقشه‌های ریز پهنه بندی تا حد ممکن تدقیق شدند. در این ارتباط و پس ازتعیین پروفیل های ژئوتکنیکی منطقه و مقایسه و تیپ های آنها، پاسخ لرزه ای پروفیل های تیپ بر اساس حرکات ورودی تعیین شده به دست آمد. تحلیلها به صورت یک بعدی و با استفاده از نرم افزار SHAKE انجام گرفت. اهم نتایج شامل توزیع پریود طبیعی آبرفت،‌پریود دینامیکی آبرفت، شتاب بیشینه سطح زمین و سرعت بیشینه سطح زمین در محدوده مطالعات، تعیین گردید. در این مقاله، خلاصه مطالعات انجام گرفته ارائه شده است.

متن کامل

هندسه گسیختگی های گسلی پدید آمده در زمین‌لرزه اول تیرماه ۱۳۸۱منطقه آوج (چنگوره)

خلیل الله فقهی، شهریار سلیمانی آزاد

زمین‌لرزه اول تیر ۱۳۸۱ آوج با بزرگای Mw=5.6 ، گسیختگی های گسلی سطحی را در دو منطقه آبدره و چنگوره پدید آورده است. گسیختگی های منطقه آبدره را می توان به طور پیوسته به درازای ۹۲۰۰ متر با روند N133-110 در یک پهنه (Zone) با پهنای نزدیک به ۲۰۰ متری از گسیختگی های موازی همدیگر، پیگیری کرد. اندازه گیری شیب صفحه گسیختگی در خاور روستای آبدره، نشانه سازو کار راندگی (شیب ۳۲ در جهت ۲۰۵) می باشد. بیشترین جا به جایی شاقولی این دسته از گسیختگی های گسلی نیز ۶۵ سانتی متر در نقطه ای در باختر روستای آبدره اندازه گیری گردیده است. از دستاوردهای مهم این بررسی آن است که نشان می دهد این دسته از گسیختگی های زمین‌لرزه ای، دقیقاً منطبق بر گسله‌های کهن تر و پیامد جنبش دوباره آنها می باشند و به این گسله، تاکنون در هیچ نقشه و گزارشی اشاره نگردیده است.
گسیختگی های گسلی دیگر این زمین‌لرزه را در منطقه چنگوره با دو روند، N110 (با درازای نزدیک به ۹۰۰ متر) و WNN-ESS (با درازای نزدیک به ۱۰۰ متر) می توان دید.
افزون بر گسیختگی های گسلی مناطق چنگوره و آبدره، بر روی برخی از گسله‌های موجود در منطقه (همچون گسله‌های منطقه شوراب – سعید آباد و کوه آبان) نیز سنگریزشهای متمرکز بر یک پهنه خطی پدید آمده است که آنها را مظنون به جنبش دوباره در این زمین‌لرزه می نماید؛ هرچند که گسیختگی گسلی مشخصی در آنها دیده نشده است.

متن کامل

بررسی جنبش شدید زمین و پردازش داده‌های شتابنگاشتی زمین‌لرزه اول تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره (آوج) MW=3.6
مهدی زارع

زمین‌لرزه ۱/۴/۸۱ چنگوره (آوج) با بزرگای MW=3.6 در شمال باختری ایران با خسارتهای جانی و مالی فراوان در جنوب استان قزوین همراه بوده. در این زمین‌لرزه گسیختگی سطحی در ناحیه عمومی آبدره و چنگوره قابل مشاهده بود. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی زمین‌لرزه چنگوره، داده‌های شتابنگار ثبت شده در ۴۱ ایستگاه به محتوای فرکانسی جنبش نسبت سیگنال به نوفه و نسبت تشدید (H/V)، پردازش شده است. این نگاشتها در فاصله کانونی حدود ۲۸ تا ۱۲۰ کیلومتری به دست آمده اند. بیشینه شتاب پس از فیلتر کردن ۴۶۵ سانتیمتر بر مجذور ثانیه در ایستگاه آوج به دست آمده است.

متن کامل

مطالعه پارامترهای چشمه زمین‌لرزه‌های حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار
مهرداد مصطفی زاده، محمد مختاری

حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار آن از مناطق لرزه خیز رشته جبال رشته جبال آلپ- هیمالیا می باشد که در طول سده‌های گذشته، زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویرانگر را شاهد بوده است. در زلزله شناسی تعیین ویژگیهای دینامیکی کانون ویژگیهای حرکتی چشمه زمین‌لرزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزیابی اولیه از پارامترهای حرکتی نشان می دهد که حوضه دریای خزر، شمال شرق و شمال غرب البرز، بالاترین گستره زمانی مربوط به تابع کانون لرزه ای را نشان می دهند؛ در حالی که بخش مرکزی و جنوب البرز از پایین ترین مقداربرخوردار می باشند. بالا بودن گستره زماین تابع کانون لرزه ای در این مناطق،‌ گویای عمیق تر بودن کانون زمین‌لرزه‌ها نسبت به عمق کانونی در نقاط دیگر می باشد.

متن کامل