پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با وزارت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های علمی-پژوهشی داخل کشور در زمینه کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری تأسیسات صنعت نفت در مقابل زلزله، تفاهمنامه همکاری مشترک بین معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۰۴ امضا شد.
توزیع تأسیسات مختلف مجموعه وزارت نفت در مناطق دارای ریسک لرزه ای کم خطر تا پرخطر از یک سوی و تفاوت ماهیت خسارات جانی و مالی در زلزله های مخرب از سوی دیگر، همگی نشان از لزوم توجه ویژه به بررسی جامع ریسک لرزه ای این نوع تأسیسات دارند. در این راستا، فرسودگی برخی از تأسیسات نفتی، احتمال ایجاد آلودگی های شدید زیست محیطی و هزینه های سنگین توقف عملکرد تأسیسات، ازجمله پیچیدگی های این مطالعات می باشد.
تاکنون در زمینه ارزیابی ریسک لرزه ای تأسیسات مختلف نفتی، اقدامات موردی و پراکنده ای در کشور صورت گرفته است ولی در شرایط کنونی، لزوم نگاه جامع به این مقوله بیش از پیش احساس می شود. امید است با اجرای سریع مفاد این تفاهمنامه، ریسک لرزه ای تأسیسات مختلف این صنعت عظیم در کشور با شیب مناسبی کاهش یابد.