“کارگاه مخاطرات لرزه ای ” نام کارگاه مشترکی است که پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت و در جریان برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار کرد.
این کارگاه باتوجه به اهمیت توسعه راه های کشور به عنوان یکی از شریان های حیاطی مهم در طی دو جلسه جداگانه برگزار گردید که در بخش اول آن دکتر حمید زعفرانی و دکتر یاسر جعفریان اعضای هیأت علمی پژوهشکده زلزله شناسی و گروه مخاطرات ژئوتکنیک لرزه ای و همچنین مهندس مهری و دکتر اسماعیلی نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به منظور بررسی شرایط موجود کشور و مقایسه آن با پیشرفت های اخیر دنیا به ارائه مقاله پرداختند.
این جلسه در وقت دوم با عنوان” مطالعات لرزه ای در ابنیه فنی و زیر بناهای حمل و نقل کشور” ، مخاطرات سازه ای مولفه های موجود در راه ها همانند پلها و ایستگاه ها را با حضور دکتر ضیائی فر و دکتر کلانتری از پژوهشکده مهندسی سازه و نمایندگان شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور مورد بررسی قرارداد.
این جلسه اختصاصاً به ملاحظات لرزه ای در امور مدیریتی، علوم زمین و ژئوتکنیک لرزه ای و سازه ای پرداخت و به دلیل اهمیت کاهش آسیب پذیری لرزه ای در شریانهای حیاتی کشور، توجه به چالش های فنی و مهندسی روز در بخش اجراء به همراه نوآوریها و دستاوردهای بخش پژوهش مورد تاکید قرارگرفت.
این جلسات با رویکرد برنامه ریزی بخش پژوهش با بخش اجرای ابنیه فنی و زیر بناهای حمل و نقل کشور در آینده به منظور کاهش آسیب پذیری این بناها برگزار شد.