کارگاه تخصصی “آمادگی در برابر زلزله برای کودکان دارای نیازهای ویژه و معلولیت”، روز سه شنبه ۳۰ آبان، با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان سازمان های مردم نهاد مرتبط با افراد دارای معلولیت در پژوهشگاه برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه که به همت مرکز منطقه ای یونسکو در مدیریت ریسک و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا و پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه، به منظور هم اندیشی و نیازسنجی کودکان و نوجوانان دارای معلولیت در مواجهه با زلزله برگزار گردید؛ اساتید و متخصصان به معرفی راهنماهای آمادگی در برابر زلزله برای کودکان دارای معلولیت پرداخته و نیز بحث و تبادل نظر در مورد مفاد دستورالعمل های موجود، با مشارکت حضار جلسه؛ صورت گرفت.
قابل ذکر است که این کارگاه یک روزه با مشارکت سازمان های: یونسکو، یونیسف و نمایندگان تعدادی از سازمان های مردم نهاد مرتبط با افراد دارای معلولیت برگزار گردید.