گزارش مقدماتی زمین‌ لرزه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۴، جواد آباد ورامین (ML=4/1)