گزارش زمین لرزه ۱۳۸۷/۸/۴ شمال باختری بندر کنگ –بندر لنگه