گزارش زمین لرزه ۸۴/۱۰/۷ جنوب خاوری حاجی آباد هرمزگان