گزارش زمین لرزه بیست و سوم دی ۱۳۸۸(دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰) هائیتی